26 Sty

Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).
W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy kwotę 3.000.000 zł. W 2015 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 55 podmiotów.  Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.
Oferty konkursowe należy przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.
26 Sty

Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólnopolski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2016″ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy  1 lipca 2016 r., a 30 listopada 2017 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub fundacji) z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca  2016 roku, o godzinie 12:00.

zasady konkursu, wzór formularza wniosku, instrukcję wypełniania wniosku oraz kryteria oceny merytorycznej diagnozy mogą Państwo znaleźć na stronie www.rownacszanse.pl

21 Sty

Klub Fraktal zaprasza!

1. Bartek i Łukasz z Kabaretu Młodych Panów w nowym projekcie muzycznym „Trójząb Neptuna” 11 lutego w MKS Fraktal

Godzina: 20:30
Bilety wstępu 20/30 zł
Do nabycia w Klubie oraz w sieci ticetpro i na biletynakabarety.pl
www.facebook.com/events/1144448425568450/

2. FARBEN LEHRE & POGORIA -koncert w klubie Fraktal – 21 lutego zespół zagra unikalny, kameralny koncert na swoje 30 lecie!
Bilety: 25/30 zł
Do kupienia: w Klubie, w sieci ticketpro lub na biletynakabarety.pl
Gdzie: Mikołowski Klub Studencki Fraktal
www.facebook.com/events/1677356755813709/

Wszystkie wydarzenia organizowane w klubie dostępne są w załączniku

Wydarzenia-MKS-FRAKTAL-LUTY-cały

W przypadku pytań proszę o kontakt

Pozdrawiam
Justyna Mirończuk
Mikołowski Klub Studencki „Fraktal”
Tel. +48 884 71 71 71

20 Sty

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2016 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2016 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2016 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych”. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Wydziału Spraw Społecznych – Rynek 16, pokój nr 33.
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Wniosek do komisji – plik *doc.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7331

20 Sty

Prelekcja dot. jakości powietrza w Mikołowie

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • o jakości powietrza którym oddychasz,
 • o zagrożeniach zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu,
 • co zrobić żeby poprawić jakość wdychanego powietrza,

to spotkanie jest dla Ciebie.

Urząd Miasta Mikołowa zaprasza wszystkich chętnych na prelekcję, która będzie poruszała problematykę jakości powietrza związaną przede wszystkim z niską emisją.

zaproszenie na spotkanie – SMOG – 11.02.2016

19 Sty

Konkurs „Wspieranie działań archiwalnych 2016”

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych w zakresie m.in. ochrony i udostępniania zbiorów archiwalnych.
Konkurs, realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, adresowany jest do organizacji gromadzących materiały archiwalne np.: dokumenty, fotografie, nagrania, relacje świadków historii oraz prowadzących działalność na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nabór do końca lutego 2016 r.

Więcej informacji: http://www.archiwa.gov.pl/299-konkurs-w-ramach-zadania-publicznego-%E2%80%9Ewspieranie-dzia%C5%82a%C5%84-archiwalnych%E2%80%9D

18 Sty

BEZPŁATNE SZKOLENIA

27.01.2016 r. – Szkolenie z obsługi Generatora ofert eNGO od 16:30-18:30 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie; prowadzący: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner.

Na spotkanie obowiązują zapisy do 25.01.2016 r.

27.01.2016 r. – od godziny 18:30 zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie na szkolenie z wypełniania wzoru oferty realizacji zadania publicznego (omówienie przykładów najczęściej popełnianych błędów formalnych i merytorycznych) oraz omówienie karty oceny formalnej i merytorycznej stosowanej w 2016 r. podczas oceny ofert przez Komisje Konkursowe Gminy Mikołów i ramowego wzoru umowy zawieranej pomiędzy oferentem a Gminą Mikołów.

Na spotkanie obowiązują zapisy do 25.01.2016 r.