25 Lut

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”

Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Poszukiwane są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej.

Konkurs realizowany jest w formule inkubatora tj. tworzy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty studyjne oraz wsparcie trenerów z Sieci Latających Animatorów Kultury i Socjologów (warsztaty, konsultacje). Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.
Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6 000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznanych zostanie ok. 30 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają je w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat.

W konkursie szczególna uwaga przywiązywana będzie do realizacji takich działań, które przyczynią się do wypracowania trwałych zmian społecznych na poziomie lokalnym. A ponadto wsparcia przedsięwzięć wnoszących nową jakość do działań angażujących osoby starsze w danej społeczności i mających potencjał do wypracowania skalowalnych rozwiązań oraz modeli działania w pracy z seniorami.

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy z organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie i składania listów intencyjnych do 17 marca 2016.

Formularz listu intencyjnego należy wypełnić on-line: www.formularz.seniorzywakcji.pl

Regulamin oraz formularz listu intencyjnego dostępny jest na stronie programu http://www.seniorzywakcji.pl/?a=573

Informacji o konkursie udziela Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
tel.: (22) 396 55 16 lub 19, od pn. do pt. w godzinach od 10.00 do 15.00
e-mail: listy@seniorzywakcji.pl

Zachęcamy również do zapoznania się z filmikami o dotychczasowych rezultatach konkursu:

24 Lut

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety

Gmina Mikołów opracowuje Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Na podstawie tego dokumentu Gmina będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców zmniejszeniu skali problemów (społecznych, gospodarczych i przestrzennych) w obszarach kryzysowych. Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań w wyznaczonych obszarach nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety

Rewitalizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego Państwa opinie są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do wytyczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych w Gminie Mikołów. Wyniki badania będą ważnym źródłem danych podczas tworzenia dokumentu, dlatego też prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość – wyniki ankiety będą prezentowane jedynie w formie zbiorczych zestawień. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. Ankietę będzie można wypełnić do dnia 3.03.2016 r. pod linkiem znajdującym się poniżej.

http://cyfrowademokracja.pl/inquiry/135

Gminny Program Rewitalizacji jest częścią prac nad: „Podstrategi kształtowania przestrzeni publicznej (w tym rewitalizacji obszarów zdegradowanych i działania na rzecz rozwoju przestrzeni publicznych służących wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych oraz opieki nad zabytkami) na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym” – w ramach projektu „J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST”, realizowanego w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Więcej informacji na temat Gminnego Programu Rewitalizacji znajdą Państwo tutaj (informacja nt. projektu )

24 Lut

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Projekt składa się trzech etapów:
Etap 1 – 29- godzinne szkolenie dla studentów – liderów

Szkolenia odbywają się w Lublinie w dwóch terminach (do wyboru): 10- 13.03.2016 r. i 17 – 20.03.2016 r.
Etap 2 – realizacja edukacyjnych warsztatów dla uczniów. 
Warsztat edukacyjny to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 h. Realizują je 2-3 osobowe grupy studentów.  Realizacja: III – VI 2016 r.
Etap 3 – realizacja edukacyjnych gier terenowych. 
Uczestnicy projektu korzystają z przygotowanej na potrzeby tego projektu publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa“. Realizacja: III – VI 2016 r.

Film dokumentujący II edycję  https://www.youtube.com/watch?v=ckGBNuRhYiU

Do pobrania:

15 Lut

Rusza projekt dla WOLONTARIUSZY

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma w sobie potencjał by zostać WOLONTARIUSZEM!

Czy chcesz:
– pokazać dzieciom, że nauka może być fascynująca?!
– odkryć, że wolontariat to nie tylko pomaganie?
– rozwinąć umiejętności pracy w grupie?
– sprawdzić się jako lider?
– poszerzyć praktyczną wiedzę z dziedziny, która Cię interesuje?
– zdobyć umiejętności, których szukają pracodawcy i rekomendacje ?
– brać udział w bezpłatnych warsztatach?
– a może odbyć PRAKTYKĘ STUDENCKĄ z Projektorem?

Zapraszamy na spotkanie informacyjne połączone z warsztatami skręcania balonów. Spotkanie odbędzie się w ramach programu PROJEKTOR – wolontariat, dnia 26.02.2015 r. od godz. 16.30 w Domku Parkowym. Jeżeli jesteś studentem pełnym pasji, odwagi i chęci do działania albo uczniem szkoły średniej chcącym spędzić kreatywnie wolny czas, to dobrze trafiłeś! Z nami możesz realizować projekty edukacyjne i zwiedzać różne zakątki Polski!
Chętnych zapraszamy do zgłaszania się mailowo na adres: ngo@mikolow.eu
Szczegóły dotyczące projektu znajdują się na stronie: http://frw.org.pl/

12 Lut

IV edycja konkursu grantowego „1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Konkurs grantowy „1000 pierwszych dni dla zdrowia” ma na celu wsparcie w realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca 2016 r.

więcej informacji: http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/IV_edycja_konkursu_grantowego_1000_pierwszych_dni_dla_zdrowia.html#

10 Lut

Konkursy ofert na 2016 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2016 w następujących zakresach:

 1. Promocji i organizacji wolontariatu.

Szeroko rozumiana promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Mikołów, w tym promocja oraz wsparcie wolontariatu w środowiskach szkolnych i senioralnych Mikołowa.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/23

 1. Ratownictwa i ochrony ludności.
 • organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mikołów,
 • organizacja konkursów z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • organizacja kursu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/22

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • ZADANIE NR 1. Organizacja półkolonii w sierpniu 2016 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
 • ZADANIE NR 2. Organizacja przeglądu artystycznego w formie talent show dla dzieci i młodzieży Gminy Mikołów.
 • ZADANIE NR 3. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/21

 1. Pomocy społecznej i działalności charytatywnej.
 • Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
 • Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie.
 • Integracja osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej.
 • Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie.
 • Organizacja działań mających na celu aktywizację osób starszych, w tym działania kulturalne, pomocowe, wsparcie psychologiczne prowadzone bezpośrednio w domu beneficjenta.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/20

 1. Ochrony i promocji zdrowia.
 • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia dla min. 500 mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Prowadzenie działań poprawiających dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży do programów profilaktycznych.
 • Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia (m.in. walki z otyłością, aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, propagowania wiedzy wśród uczniów i uczennic mikołowskich szkół na temat unikania zagrożeń życia lub zdrowia).

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/24

Zachęcamy do składania ofert wykorzystując Generator eNGO. Oferty można składać od 11.02.2016 r. do 3.03.2016 r. Jeśli wystąpią jakieś trudności w obsłudze generatora, prosimy o kontakt mailowy (ngo@mikolow.eu) bądź telefoniczny (32/32 48 461).

04 Lut

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących celów szczegółowych:

Cel nr 1: Zwiększenie samodzielności osób bezdomnych poprzez system usług reintegracji społecznej i zawodowej,

Cel nr 2: Wzmocnienie i usprawnienie systemu interwencji, ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,

Cel nr 3: Zmiana standardów placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych tj.: ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5 000 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 26 lutego 2016 r.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,7668,konkurs-program-wspierajacy-rozwiazywanie-problemu-bezdomnosci-edycja-2016.html

04 Lut

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości

Informujemy, że już 16 marca b.r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się druga edycja Sesji Dialogu Miasta Przyszłości!

To wyjątkowe spotkanie wszystkich interesariuszy rozwoju polskich miast – urzędników samorządowych, przedstawicieli regionów, administracji centralnej, biznesu, świata akademickiego, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. W unikalnej formule dialogu omówimy największe wyzwania jakie stoją obecnie przed polskim samorządem.

Podczas Sesji Dialogu nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Na zakończenie Sesji Dialogu THINKTANK ogłosi wyniki corocznego rankingu Liderów Miast Przyszłości. Podsumowanie dyskusji dialogowych oraz wyniki rankingu zostaną opublikowane w wiosennym numerze Magazynu THINKTANK.

Formularz rejestracji dostępny jest pod linkiem: http://mttp.pl/rejestracja/sesja-dialogu-miasta-przyszlosci-2016

Patronat nad wydarzeniem objęły: Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Forum Od-nowa, Best Place Institute, Serwis Administracyjno-Samorządowy. Partnerem głównym projektu oraz współorganizatorem sesji jest Miasto Stołeczne Warszawa.