30 Mar

Kolejny Konkurs Ofert!

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja.

 1. Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE NR 1. Objazdowy Dom Kultury, obejmujący:

 • Organizację cyklu działań edukacyjno-kulturalnych mających zagospodarować czas wolny mieszkańcom sołectwa Bujaków, zaproponować działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci, rodziców, młodzieży. Zadania te mają mieć również na celu integrację środowiska lokalnego, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze.
 • Organizację happeningów zapowiadających projekt na terenie Mikołowa-Bujakowa w szkole, ośrodku zdrowia, przedszkolu, parafii, wśród organizacji pozarządowych.
 • Organizację artystycznego eventu – całodniowego pokazu warsztatów, działań artystycznych, w trakcie, którego uruchomione zostaną zapisy na poszczególne zajęcia.

ZADANIE NR 2. Rodzinny Festyn Integracyjny, obejmujący:

 • Organizacja festynu rodzinnego celem integracji społeczności lokalnej Mikołowa-Bujakowa;
 • Festyn powinien się odbyć w maju 2016 r. na terenie Mikołowa-Bujakowa, dokładna lokalizacja zostanie ustalona ze Zleceniodawcą;
 • Podczas festynu należy zapewnić oprawę artystyczną i poczęstunek dla uczestników zadania;
 • W programie festynu należy uwzględnić prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych;
 • W wydarzeniu powinno wziąć udział min. 300 mieszkańców Mikołowa-Bujakowa;

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1: 31 300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/26

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7551

22 Mar

Zaproszenie na koncert

I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach zapraszają do udziału w koncercie dedykowanym dawcom szpiku kostnego, oraz osobom, które złożyły oświadczenie woli.

fahbdaha

22 Mar

Otwarty konkurs ofert MRPiPS

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,7767,-konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych-2016.html

17 Mar

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

POTRZEBNI  WOLONTARIUSZE!

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje młodzieży w wieku 18-30 lat chcącej wziąć udział w projektach Wolontariatu Europejskiego.
Chciałbyś/ chciałabyś wyjechać na wolontariat? Poznać inny kraj, ludzi, obyczaje? Masz chęć popracować z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi? Kwestia ochrony środowiska nie jest Ci obojętna? Marzy Ci się organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, koncertów i festiwali? Chcesz sprawdzić, jak działają organizacje pozarządowe w innych krajach?
Masz szansę spełnić się w każdej z tych ról, ponieważ oferujemy, w zależności od Twoich chęci i czasu, krótko- i długoterminowe wyjazdy wolontariackie.
Chętni mogą uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu 74 811 13 99 lub pod następującym adres mailowy biuro@efm.org.pl

Projekty, finansowane  są w ramach Programu ,,Erasmus +’’, wszystkie koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, ubezpieczeniem i drobne miesięczne
kieszonkowe pokrywane są w 100%. Koszty podróży  dofinasowane  są  do  stawek  ryczałtowych  przewidzianych w projekcie.
Czekamy na zgłoszenia!

Lista wolnych miejsc w ramach EVS:

Kwiecień 2016

W  razie  dodatkowych  pytań  proszę  o  kontakt.

Pozdrawiam  serdecznie,
Magdalena Szabunio
Koordynator projektu
Europejskie Forum Młodzieży
Plac Wolności 5/5
57-500 Bystrzyca Kłodzka
Poland
Tel/fax.: 0048 74 811 13 99

https://www.facebook.com/pages/Europejskie-Forum-Mlodziezy/358452137602003

11 Mar

Otwarty konkurs ofert i nabór do komisji konkursowych

Uchwałą nr 423/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Termin składania ofert – do 6 kwietnia 2016 roku. Oferty należy, w miarę możliwości drukować obustronnie. Wersję elektroniczną oferty – o ile to możliwe – prosimy przesłać dodatkowo na adres dotacje@rops-katowice.pl podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta z dopiskiem Konkurs – problemy alkoholowe 2016.

Informacje dotyczące wymogów formalnych, finansowych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 121, 123, 125; tel.: 32/ 730 68 91 (74,93), e-mail: opa@rops-katowice.pl).

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

W naborze mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zgodnie z art. 15 ust. 2d cytowanej ustawy.

08 Mar

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

 1. Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja zajęć uzupełniających ofertę Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.

a) Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • organizacja atrakcyjnych form warsztatowych dla osób starszych;
 • organizacja spotkań międzypokoleniowych;
 • zapewnienie dostępu do działań kulturalnych osobom starszym;
 • działania skierowane do osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie, których treść, jakość i forma będą skonsultowane z kierownictwem jednostki.

 

b) Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • podpisanie listu intencyjnego z Dziennym Domem Pomocy w Mikołowie – jeśli dotyczy;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 30 osób.

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r., wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Generator ofert: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/25

08 Mar

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Województwo Śląskie, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia (RFN), Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Parytetowy Związek Socjalny Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Muzeum Śląskie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 w Muzeum Śląskim w Katowicach (część główna) oraz siedzibach organizacji pozarządowych (warsztaty, według harmonogramu).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres a.kruczek@kafos.org.pl lub azak@slaskie.pl do 25 marca br.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

 • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl
 • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

źródło: http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=10&kart=0&art=1457033553