Bez kategorii

Kolejny Konkurs Ofert!

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja. Priorytety dotyczące zadań: ZADANIE NR 1. Objazdowy Dom Kultury, obejmujący: Organizację cyklu działań edukacyjno-kulturalnych mających zagospodarować czas wolny mieszkańcom sołectwa Bujaków, zaproponować […]

Bez kategorii

Zaproszenie na koncert

Posted on

I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Katowicach zapraszają do udziału w koncercie dedykowanym dawcom szpiku kostnego, oraz osobom, które złożyły oświadczenie woli.

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert MRPiPS

Posted on

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu […]

Bez kategorii

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Posted on

POTRZEBNI  WOLONTARIUSZE! Europejskie Forum Młodzieży poszukuje młodzieży w wieku 18-30 lat chcącej wziąć udział w projektach Wolontariatu Europejskiego. Chciałbyś/ chciałabyś wyjechać na wolontariat? Poznać inny kraj, ludzi, obyczaje? Masz chęć popracować z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi? Kwestia ochrony środowiska nie jest Ci obojętna? Marzy Ci się organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, koncertów i festiwali? Chcesz sprawdzić, jak […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursów ofert

Posted on

Podajemy do wiadomości rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w następujących dziedzinach: Ratownictwo i ochrona ludności: Rozstrzygnięcie.pdf Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Rozstrzygnięcie.pdf Promocja i organizacja wolontariatu: Rozstrzygnięcie.pdf

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert i nabór do komisji konkursowych

Posted on

Uchwałą nr 423/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym. Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz […]

Bez kategorii

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Priorytety dotyczące zadań: Organizacja zajęć uzupełniających ofertę Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie. a) Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania: […]

Bez kategorii

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Posted on

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu Województwo Śląskie, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia (RFN), Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Parytetowy Związek Socjalny Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Muzeum Śląskie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, […]