07 Mar

O Ekonomii Społecznej – Konferencja

W dnu 11 marca 2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie o godzinie 14.00 odbędzie się konferencja organizowana przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie i Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

Konferencja poświęcona będzie tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi organizacji pozarządowych i społecznej przedsiębiorczości. W trakcie trwania konferencji będzie możliwość konsultacji i doradztwa ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie oraz Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.

szczegóły: https://www.facebook.com/events/544576752387529/

03 Mar

Działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe.

Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

Europejska Fundacja Młodzieży (European Youth Foundation, EYF) została powołana przez Radę Europy. Stymuluje współpracę pomiędzy młodzieżą w Europie poprzez udzielanie wsparcia finansowego działaniom młodzieżowym.

EYF wspiera organizacje pozarządowe (NGO), ich sieci lub inne NGO działające na rzecz młodzieży w dziedzinach istotnych z punktu widzenia polityki młodzieżowej Rady Europy, a są to m.in:

· działania edukacyjne, społeczne, kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;
· działania mające na celu utrzymanie pokoju i umocnienie/zacieśnienie współpracy w Europie;
· działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi ludźmi w Europie, w szczególności poprzez wspieranie i rozwój wymiany informacji;
· działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;
· studia, badania i dokumentacja dotyczące młodzieży.

Kategorie działań wspieranych przez EYF:

A. Działalność międzynarodowa – spotkania młodzieży oraz liderów młodzieżowych mające na celu promocję aktywności młodzieży w międzynarodowym środowisku. EYF pokryje maksymalnie dwie trzecie całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

B. Roczny plan pracy – zawierający działania na następny rok lub lata, międzynarodowe aktywności, działania pilotażowe, a także publikacje (wraz z rozwojem strony internetowej). Te aktywności miałby na celu wsparcie strategii harmonogramu działań organizacji w kilkuletniej perspektywie. Maksymalna kwota grantu: 50 000 euro.

C.  Grant strukturalny – EYF może przyznać grant na sfinansowanie części ogólnych kosztów administracyjnych międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci zaangażowanych w działalność na poziomie europejskim. Maksymalna kwota grantu: 25 000 euro.

D. Jednorazowy grant strukturalny – Fundacja może także, maksymalnie przez trzy lata, współfinansować koszty administracyjne międzynarodowych pozarządowych organizacji młodzieżowych i sieci, aby umożliwić im stworzenie struktur europejskich. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

E. Projekt pilotażowy – jest odpowiedzią na konkretny problem danej społeczności. Jest ściśle dostosowany do realiów lokalnych. Maksymalna kwota grantu: 10 000 euro.

Uprawnieni wnioskodawcy
Wnioskodawcy muszą reprezentować:
– międzynarodową młodzieżową organizację pozarządową lub sieć;
– krajową lub lokalną pozarządową organizację młodzieżową lub sieć;
– struktury pozarządowe zaangażowane w działalność młodzieżową w krajach członkowskich Rady Europy.

Terminy przesyłania wniosków

1 kwietnia 2016 r. dla:
– międzynarodowych inicjatyw mających miejsce pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2017 r.;
– planów pracy na 2017 r.;

1 października 2016 r. dla:
– międzynarodowych działań mających miejsce pomiędzy 1 kwietnia a 31 grudnia 2017 r.;
– planów pracy na 2017 r.;
– Jednorazowych grantów strukturalnych na 2017 r. (sieci regionalne).
– grantów strukturalnych na lata 2016–2017 (międzynarodowe organizacje pozarządowe/ sieci).

1 października 2017 r. dla:
– 2-letni grant strukturalny na lata 2018–2019 (międzynarodowe organizacje pozarządowe/sieci).

Dla projektów pilotażowych nie ma ściśle określonych terminów, wnioski powinny być jednak nadsyłane co najmniej trzy miesiące przed planowanym rozpoczęciem działań, co umożliwi właściwą ich ocenę.

Aplikacja odbywa się online i wymaga wcześniejszej rejestracji tutaj.

Więcej informacji

01 Mar

Można zgłaszać kandydatów do Rady

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. jednostki samorządu terytorialnego.

Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej. Rada ma się stać forum otwartego dialogu o koncepcji i kształtowaniu polskiej polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:
Wersję elektroniczną na adresy e-mail: magdalena.bardadyn@mrpips.gov.pl, radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS I kadencji.

Wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS I kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2016 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).