25 Lip

Otwarty konkurs ofert 2016

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

 1. Priorytety dotyczące zadań:
 1. Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
 2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie (należy podać terminy, zakres wsparcia, opisać tematy warsztatów/zajęć, planowane terminy, liczbę uczestników),
 3. Integracja osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej.
 4. Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym:
 • poradnictwo (należy podać terminy, zakres poradnictwa, planowaną ilość udzielonych porad),
 • warsztaty (należy opisać tematy warsztatów, planowane terminy, liczbę uczestników),
 • działania skierowane do dorosłych członków rodzin mające pomóc zarządzać domowym budżetem (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania),
 • działania skierowane do dorosłych członków rodzin mające pomóc im zaistnieć na rynku pracy (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania)

5. Wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie, w tym:

 • działania mające na celu budowanie poczucia własnej wartości wśród najmłodszych członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania).

6. Organizacja działań mających na celu aktywizację osób starszych, w tym działania kulturalne, pomocowe, wsparcie psychologiczne prowadzone bezpośrednio w domu beneficjenta, itp.

Działania powinny mieć charakter uzupełniający oferty jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej Gminy Mikołów. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów.

BIP:  http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8073
Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/31

25 Lip

Otwarty konkurs ofert 2016

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I.           Priorytety dotyczące zadań: Organizacja zajęć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Głównym celem konkursu jest wybór oferty organizacji najatrakcyjniejszego cyklu zajęć w zakresie: kultury i/lub sztuki i/lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a.       Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Cykl powinien być zaplanowany na okres od września do grudnia, zajęcia powinny się odbywać min. 1 raz w tygodniu.
 • Oferta powinna zawierać szczegółowy plan zajęć ze wskazaniem: tematu, terminów, prowadzących.
 • Cykl powinien zakończyć się kameralnym eventem prezentującym prace uczestników.
 • Odbiorcami zadania muszą być mieszkańcy Mikołowa.
 • Zajęcia powinny odbywać się w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców.

  BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8072
  Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/30

18 Lip

Program współpracy na 2017 roku – rozpoczęcie prac

W związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 894/209/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zapraszamy do udziału w pracach grupy roboczej.

 Zapraszamy na spotkania grupy roboczej  odbywające się w 2 terminach (ze względu na okres wakacyjny) 25 lipca i 8 sierpnia od godz. 17:00 w Domku Parkowym (Plac Harcerski 1).

Obecnie obowiązujący Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016 został uchwalony przez Radę Miejską Mikołowa 24 listopada 2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, a następnie o przesłanie wszelkich uwag, które powinny zostać uwzględnione w programie na rok 2017.

Wypełniony Formularz uwag prosimy przesłać na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Konsultacje społeczne programu współpracy 2017” lub na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule „Konsultacje Programu współpracy 2017” do 19 sierpnia 2016 r.

Załączniki:

15 Lip

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

 1. Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE 1: Profilaktyka uniwersalna – „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”

1.Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.
 • Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.
 • Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:
 1. używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;
 2. przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;
 3. uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.
 • Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.

2. Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 7 szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

ZADANIE 2: Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 150 osób.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1: 41 987,00 zł (słownie: czterdzieści jeden dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 4 500,00 zł (cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8066

Generator:  https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/29

15 Lip

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

I.  Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja Dnia Seniora 30 września 2016 r. w Mikołowie .

a.  Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

 • organizacja min. 5 godzinnego wydarzenia kulturalnego dla seniorów Gminy Mikołów, w ramach którego odbędzie się m.in.:

–  występy artystyczne dzieci, młodzieży i/lub organizacji pozarządowych;
–  prelekcja osoby (artysty, polityka, działacza społecznego, podróżnika, itp.) znanej w lokalnym środowisku seniorów;
–  prezentacje instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów;

 • organizacja słodkiego poczęstunku podczas wydarzenia w formie ciast i napojów (kawa, herbata, woda, napoje);
 • organizacja ciepłego posiłku podczas wydarzenia
 • organizacja akcji promującej wydarzenie docierającej do seniorów Gminy Mikołów

b.  Wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z Miejskim Domem Kultury w Mikołowie;
 • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
 • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 100 osób.

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8065

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/28