08 Gru

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2017 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2017 r.

  1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm).
  2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
  3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
  4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego 1 przedstawiciela na listę w terminie do 29 grudnia 2016 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w biurze Wydziału Spraw Społecznych – Rynek 16, pokój nr 33.
  6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
  7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
  8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Do pobrania:

 

06 Gru

Członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów na Malcie!

Mariusz Wierzgoń i Patrycja Bojdoł, członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów, dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Mikołowie mieli możliwość reprezentować Polskę podczas międzynarodowego spotkania  zorganizowanego w listopadzie na Malcie w miejscowości Bugibba. Projekt pod tytułem „Colours of the wind” odbywał się w ramach programu Erasmus+  i miał na celu wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy młodymi liderami z krajów Unii Europejskiej.

W projekcie uczestniczyli młodzi liderzy z 12 krajów: Łotwy, Słowacji, Niemiec, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Malty oraz Polski. Tematem przewodnim projektu był problem uchodźców i emigrantów ekonomicznych w Europie. Szeroko omawiano ich los oraz wszelkie trudności związane z asymilacją tych ludzi
w społeczeństwie. Przedstawiono „dobre praktyki”, które od niedawna zostały wprowadzone na Malcie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję rozmawiać
z mieszkańcami Bugibby pytając ich o stosunek do migrantów w Europie. Spotkanie to stało się platformą wymiany poglądów. Nierzadko krytyczne spojrzenie pozwoliło rzetelnie przedstawić zagrożenia, ale i korzyści jakie mogą wnieść do społeczeństw uchodźcy
i emigranci przybywający do Europy. Wspólnie wypracowano propozycję projektów, które mogą stanowić inspirację dla osób zajmujących się tą tematyką, pracowników socjalnych, nauczycieli, a nawet zwykłych mieszkańców miast. Końcowym efektem projektu będzie ogólnodostępny e-book, zawierający propozycje działań opracowanych podczas warsztatów. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się i promowania naszego kraju szczególnie, że działano w mieszanych, międzynarodowych zespołach.

Absolwenci przedstawili również działania jakie podejmują w ramach swojej organizacji: Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Szkoły Liderów.

img_0605 img_8618 img_8638