27 Lut

Ogólnopolski Konkurs

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje pomocy społecznej do aplikowania na dwa ogólnopolskie konkursy realizowane w formule inkubator i dotacje, do których prowadzi obecnie nabór. W konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” (www.sieciwsparcia.pl) szuka nowatorskich pomysłów dotyczących poprawy jakości życia zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Natomiast konkurs „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl) skierowany jest do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje, chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności.

Konkurs „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” – nabór pomysłów trwa do 14 marca 2017 roku. Konkurs jest realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, na który przewidziano 30 dotacji do 50 tys. zł. W jego ramach mają zostać wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązania, które osobom starszym, wymagającym opieki, pozwolą żyć lepiej, a ich opiekunom rodzinnym dadzą wytchnienie w codziennych obowiązkach. Konkurs odpowiada na wyzwanie deinstytucjonalizacji opieki i rozwijania środowiskowych form wsparcia dla seniorów. Pomysły mogą dotyczyć: np. udogodnień w domu i codziennym życiu, dostępu do usług i informacji, przyjaznej przestrzeni publicznej, promocji zdrowego trybu życia, udziału w ofercie sportowej, kulturalnej i wolontariacie, wsparcia psychicznego i duchowego, tworzenia i wzmacniania relacji społecznych i towarzyskich, integracji służby zdrowia i opieki nad osobami starszymi, ułatwienia wykonywania pracy zawodowej opiekunom, zapewnienie opiekunom wytchnienia i wsparcia. Do udziału w konkursie zaproszeni są: projektanci, społecznicy, pracownicy pomocy społecznej, artyści, programiści, osoby w każdym wieku. Pomysły mogą zgłosić zarówno osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, firmy.

Konkurs „Seniorzy w akcji” – nabór pomysłów trwa do 20 marca 2017 roku. Skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych, które w oparciu o swoje pasje (przy wsparciu lokalnej instytucji/ organizacji) chcą działać na rzecz swojej społeczności. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” stwarza przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów i wizyty studyjne. Ze środków konkursu będzie przyznanych ok. 35 dotacji do 12 000 zł na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych. Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów. Konkurs jest realizowany od 2008 roku ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Kontakt w sprawie konkursów do Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”:
„Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” email: sieciwsparcia@e.org.pl, tel.: (22) 225 33 70.
„Seniorzy w akcji” email: listy@seniorzywakcji.pl, tel.: (22) 396 55 16 lub 19.

24 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: promocja i organizacja wolontariatu w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r. o godz. 14:00.

 

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (9 120,00 zł):

Lp Nazwa Organizacji Nazwa zadania Udzielona dotacja
1 ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej Rozwiń skrzydła! –promocja wolontariatu w Mikołowie II edycja 9 120,00

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 24.02.2017

24 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: ratownictwa i ochrony ludności w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14:00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (20 000,00 zł):

Lp Nazwa Organizacji Nazwa zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 20 000,00 zł

 

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 24.02.2017 r.

23 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14.00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (25 000,00 zł):

Lp Nazwa Organizacji Tytuł zadania publicznego Udzielona dotacja
1 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Mikołów – niezapomniana historia 12 050,00
2 Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

Koło w Mikołowie

KULTURA BEZ BARIER 7 300,00
3 Fundacja Szafa Gra Dzielnice Mikołowa – historia przypomniana 5 650,00

 

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 20.02.2017 r.

21 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24.01.2017 r.
o godz. 15.30.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (170 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót 40 345,00
2 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XIV Mikołowska Kampania Społeczna pt. „Łańcuch czystych serc – narkomanii, dopalaczom, alkoholizmowi, przemocy interpersonalnej, HIV/AIDS, nietolerancji – NIE, dobru – TAK” 3 750,00
3 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XVIII Regionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. 21 580,00
4 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 11 000,00
5 Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii „Standardy – profilaktyk uniwersalna” realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie 28 600,00
6 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA Zadanie nr 7: Pomoc psychospołeczna dla mieszkańców Mikołowa 64 725,00

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 9.02.2017 r.

21 Lut

Komunikat Stowarzyszenia K.A. Powrót

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”  w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”, w uzgodnieniu z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim – I Liceum Ogólnokształcącego w Mikołowie zorganizowano BAL KARNAWAŁOWY WALENTYNKOWY dla młodzieży licealnej w dniu 17.02.2017 r. w godz. 1700-2100,  wpisujący się w cykl dyskotek dla młodzieży ph. „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”. Bal zorganizowano w auli I Liceum.

Dyskoteki będące formą programu profilaktycznego (uniwersalnego) organizowane są przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów). Wkomponowują się w priorytety „BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY”.

Read More

17 Lut

Komunikat Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”   w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”, w uzgodnieniu z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim – Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie zorganizowano dyskotekę karnawałową „WALENTYNKI” dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie w dniu 14 lutego br. (wtorek) w godz. 1700-2100, w auli szkoły.

Dyskoteki będące formą programu profilaktycznego (uniwersalnego) organizowane są przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów). Wkomponowują się w priorytety „BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY”.

Współorganizator: Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, w tym Samorząd Uczniowski w składzie: Miłosz Ryguła, Jan Słowik oraz kadra nauczycielska: Bożena Hain, Teresa Płonka, Bożena Urbanek, Adam Zapa.

Prowadzący: Alexander Smyk i Sharif Yountes z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Ochrona wewnątrz obiektu – młodzieżowi klubowicze: Mariusz Berger, Miłosz Ryguła, Michał Gruszczyk, Wiktor Myszor,  Wiktor Raducki, którzy wraz z kadrą nauczycielską w składzie jak wyżej sprawowali opiekę nad młodzieżą.

Stoisko z napojami owocowymi, woda mineralną obsługiwali uczniowie gimnazjum: Piotr Słowik, Jan Sojka.

Wstęp wolny, hasło: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”.

Salę auli zapewniło Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.

Wejście za numerkami otrzymywanymi od wpuszczających.

Atrakcyjne nagrody losowe w trakcie imprezy.

Angażowane były środki Stowarzyszenia „POWRÓT”, w tym Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.

Wolontariat społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i młodzieży oraz kadry nauczycielskiej z Gimnazjum Nr 1.

Nagrody wylosowali:

  • Weronika Kuster
  • Julia Miłkowska
  • Piotr Słowik
  • Patryk Sobieraj

Policja i Straż Miejska prewencyjnie uruchomiła patrole na zewnątrz obiektu.

W programie uczestniczyło około 80 osób.

Następna dyskoteka w formie balu karnawałowego odbędzie się w dniu 17 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w godz. od 1700 do 2100.

10 Lut

Koncert charytatywny 12 luty – MKS Fraktal

Koncert charytatywny dla Wojtka.
Wojtek w sierpniu 2014 r. miał poważny wypadek, lekarze stwierdzili u niego: pourazowe stłuczenia krwotoczne mózgu, obrzęk mózgu, złamanie wyrostka stawowego i kręgu C3, pęknięcie żebra, odma opłucnowa prawostronna, stłuczenie płuca, ostra niewydolność oddechowa, śpiączka mózgowa, zapalenie płuc, sepsa, zaburzenia wodno-elektrolitowe, krwiak śródmięśniowy uda lewego. W chwili obecnej Wojtek ma sparaliżowaną prawą stronę ciała, wszystkiego uczy się od nowa. Co miesiąc wydaje na rehabilitanta i neurologopede 3000 zł.
Jest młody i ma swoje marzenia i cele.
Więcej informacji o Wojtku dowiecie się tutaj:
http://www.fundacjastonoga.pl/start/podopieczni/wojciech-hernas/

Wstęp : 5 zł, oczywiście zawsze możesz dać więcej! To zależy tylko od Ciebie!
Zagrają:
– Rootsvelt : młodzi, przystojni chłopcy , grający : Roots Reggae Rockers
https://www.facebook.com/Rootsvelt/?fref=ts
– Snowblind: kapela z Katowic grająca: Hard Rock, Grunge, Metal, każdy z chęcią posłucha!
https://www.facebook.com/snowblindfanpage/?fref=ts
– PeterFile: o tych Panach nie muszę nic mówić bo wszyscy ich znają i uwielbiają!