Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych”

Posted on

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza  sektora finansów publicznych  do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT. Burmistrz Mikołowa, działając zgodnie z art. […]