08 Mar

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych”

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza  sektora finansów publicznych 

do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Burmistrz Mikołowa, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, zwanego dalej Projektem.

Read More