Bez kategorii

Otwarte konkursy ofert na 2018 r.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach: 1.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Zadania przewidziane do dofinansowania a)     Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym; b)    Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii; […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2018 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]