23 Sty

Aktywne postawy młodzieży – podsumowanie projektu

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018 r.”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dobiegł końca! W ciągu jego trwania odbył się szereg warsztatów, spotkań, szkoleń, a finalnie mikołowska młodzież wypracowała dwie inicjatywy i wprowadziła je w życie: „Nadam drugie ścianie życie” i konkurs o Mikołowie Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Miasta Mikołowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Integracji społecznej, Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą Opiekuńczo-Specjalistyczną, Młodzieżowym Centrum Kariery i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście. Dzięki tak licznemu wsparciu merytorycznemu przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem.
Oto co między innymi działo się przez cały rok:

 1. Wyjazd młodzieży do Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie), gdzie grupa dwudziestu mikołowian miała szansę zintegrować się, czerpać wiedzę ze spotkań, które się tam odbyły oraz zdobyć Tarnicę (najwyższy szczyt Bieszczad). Przez kilka dni młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach, debatach, spotkać się z Młodzieżowa Radą Miasta działającą na terenie Ustrzyk Dolnych, porozmawiać z burmistrzem tej gminy oraz zaproponować swoje pomysły na różne inicjatywy dla mikołowskiej społeczności lokalnej.
 2. Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie, gdzie młodzież poprowadziła animacje, planszówki, malowanie twarzy i tańce.
 3. Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, gdzie odbył się m.in. wykład dotyczący ekonomii społecznej oraz warsztaty z psychologiem.
 4. Prelekcje z poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień.
 5. Cykl stacjonarnych warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zmiana”.
 6. Warsztaty artystyczne oraz warsztaty historyczne z Wojtkiem Szwiecem
 7. Regularne spotkania uczestników z animatorami/mentorami
 8. Konkurs zorganizowany przez jedną z grup projektowych „Zakorzenieni w Mikołowie”. Odbywał się on w dwóch kategoriach: plastycznej (dla dzieci od 5 roku życia do 4 klasy szkoły podstawowej) i konkurs wiedzy o Mikołowie (dla młodzieży 5-8 klasy SP). W ramach konkursu plastycznego, którego temat brzmiał „Ja w Mikołowie”, do Urzędu Miasta spłynęło ponad 320 prac plastycznych. W teście natomiast udział wzięło 42 uczniów z 8 szkół podstawowych. Test składał się z 33 pytań dotyczących życia miasta. Młodzi ludzie wykazali się dużą wiedzą i zainteresowaniem.
 9. Drugi zespół „Mocni-Pomocni” zajął się zamalowywaniem brzydkich napisów i wulgaryzmów na ścianach budynków. Akcja „Nadam drugie ścianie życie!” odbyła się 7 listopada.
 10. Zwieńczeniem całego projektu było zorganizowanie terenowej gry miejskiej „Młodzież dla młodzieży–MIKOgra”.

„Aktywne postawy młodzieży…”, projekt, którego głównym celem była aktywizacja młodzieży, zintegrowanie jej i sprawienie by szerzej zaczęli myśleć oraz działać dla społeczności lokalnej, na pewno można zaliczyć do udanych. Inicjatywy zrealizowane w ramach projektu odbyły się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

11 Sty

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

Z przyjemnością informujemy, iż na terenie Gminy Mikołów realizowany jest projekt pn.: Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0, który prowadzony jest w konsorcjum, którego członkiem jest Centrum Społecznego Rozwoju.

Oferta ROWES 2.0:

 • doradztwo, szkolenia i usług biznesowe na rzecz rozwoju PES;
 • udzielenie dotacji na zakładanie PS;
 • wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc;
 • animacja środowisk lokalnych w rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich;
 • wyszukiwanie, promowanie i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania PES.

Ośrodek obejmuje swoim funkcjonowaniem subregion centralno-południowy powiaty: Gliwice, Jaworzno, Tychy, Mysłowice, Zabrze, bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński.

10 Sty

Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2019 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załączniki: