Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu – Kultura

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 4.02.2019 r. o godz. 17.00. Konkurs został rozstrzygnięty 14.02.2019 r. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (41 060,00 zł): Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu – Ratownictwo

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 5.02.2019 r. o godz. 15.30. Konkurs został rozstrzygnięty 11.02.2019 r. Dotacje udzielone w wyniku konkursu […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu – pomoc społeczna

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2019 – Razem dla siebie – edycja III” ogłoszono w siedzibie zamawiającego […]

Bez kategorii

Komisje Konkursowe w 2019 r.

Posted on

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 10.01.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności […]