Bez kategorii

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu formalno-prawnych oraz finansowo-księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej przez przedstawicieli około 15 organizacji działających na terenie Gminy Mikołów.

W ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” zorganizowanie zostanie 8 szkoleń, które odbywać się będą raz na miesiąc, w soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00 w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku.

Planowane terminy szkoleń (mogą ulec nieznacznej zmianie):

 1. 03 marca 2018 roku;
 2. 14 kwietnia 2018 roku;
 3. 12 maja 2018 roku;
 4. 16 czerwca 2018 roku;
 5. 15 września 2018 roku;
 6. 13 października 2018 roku;
 7. 17 listopada 2018 roku;
 8. 01 grudnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Obowiązki sprawozdawcze – CIT, PIT, obowiązkowe sprawozdania roczne;
 • Najważniejsze zmiany prawne w 2018 dotyczące NGO;
 • RODO- ochrona danych osobowych w NGO;
 • Statut organizacji – ważne zapisy, nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach;
 • Wniosek do KRS- zasady sporządzania, zasady uzupełniania;
 • Uchwały organów organizacji- tryb podejmowania i treść;
 • Jak czytać sprawozdania finansowe – bilans (aktywa, pasywa), rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
 • Jak czytać dokumenty finansowe – listy płac, faktury, rachunki;
 • Opisywanie dokumentów księgowych – o czym należy pamiętać;
 • Obieg dokumentów księgowych;
 • Zawieranie umów (cywilnoprawnych, o pracę);
 • Wolontariat w organizacji pozarządowej – umowy, karty świadczeń wolontariackich, oświadczenia o pracy społecznej członków organizacji;
 • Zobowiązania organizacji wobec ZUS i US;
 • Umowa o pracę i obowiązki pracodawcy;
 • Rozliczanie delegacji i ryczałtów;
 • Finansowanie działań organizacji- zbiórki publiczne, darowizny (darowizny dla NGO, darowizny przekazywane przez NGO, podatek od czynności cywilnoprawnych) , umowy, licytacje, składki, pozyskiwanie środków za pomocą Internetu, sponsoring, loterie fantowe;
 • Działalność statutowa – odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza;
 • Prowadzenie kasy fiskalnej w organizacji;
 • VAT w organizacji;
 • Obowiązkowe uchwały w NGO na zakończenie roku i początek nowego;
 • Polityka rachunkowości i plan kont;
 • Zamknięcie roku budżetowego i obowiązki NGO na koniec roku budżetowego;
 • Odpowiedzialność Zarządu – np. karno- skarbowa, zobowiązania publiczno- prawne, odpowiedzialność za sprawozdania finansowe.

Szczegółowy program szkoleń zostanie przedstawiony uczestnikom po dokonaniu rekrutacji. Może ulec nieznacznej zmianie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na konkretne tematy przez samych uczestników.

Szkolenia odbywać się będą w Domku Parkowym w Mikołowie. Zapewniamy przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy organizacji:

https://centrumspolecznegorozwoju.typeform.com/to/OlypIc

Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizacja zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde z ośmiu szkoleń. Ze względu na różne funkcje pełnione w organach organizacji przez poszczególne osoby prosimy o zapewnienie przez organizację co najmniej dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w projekcie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział więcej niż jednego przedstawiciela organizacji w poszczególnych szkoleniach.

Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Kamyk pod numerem telefonu 531 135 512.

Dodaj komentarz