13 Mar

Koronawirus – informacje

BIEŻĄCE INFORMACJE DOT. KORONAWIRUSA W MIKOŁOWIE
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

https://mikolow.eu/koronawirus/

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa, kierując miastem musimy w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnie zadbać o zdrowie nas wszystkich, więc proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. Postaramy się o wszystko zadbać i informować Państwa w możliwie najlepszy sposób.

1 – Proszę zrozumieć, że zaistniała sytuacja z koronawirusem jest sytuacją zmienną i trudno przewidzieć jak dalej się potoczy, więc wszelkie informacje, decyzje i zalecenia mogą się w każdej chwili zmienić, jednak nie należy wpadać w panikę tylko starać się być na bieżąco z rzetelnymi informacjami, które polecamy i do których zamieszczamy linki – kliknij: KORONAWIRUS INFORMACJE

2 – Proszę także przyjąć do wiadomości, że Urząd Miasta postępuje dokładnie według decyzji i zaleceń organów do tego w Polsce uprawnionych, przyjmijmy, że te decyzje będą zamieszczane na stronie – kliknij:  KORONAWIRUS DECYZJE

3 – Natomiast indywidualnie w Mikołowie we własnym zakresie:

3a – zalecamy i sugerujemy – kliknij: KORONAWIRUS ROFILAKTYKA, ZALECENIA, POSTANOWIENIA.

3b – natomiast w zakresie nieuregulowanym odgórnie podejmiemy inne własne decyzje tylko w przypadku uzasadnionego zagrożenia lub pojawienia się koronawirusa u nas ale też zgodnie z zaleceniami i decyzjami właściwych i uprawnionych do tego instytucji i służb – kliknij: KORONAWIRUS DECYZJE WŁASNE Mikołów

4 – Zamieszczamy też najważniejsze medialne informacje do zebrania ich w jednym miejscu – kliknij: KORONAWIRUS INFORMACJE DODATKOWE

5 – Proszę o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, skupiskach ludzi, załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach gminy osobiście. Proszę starać się unikać kontaktów bezpośrednich, a do załatwiania spraw starać się wykorzystywać możliwości telefoniczne i elektroniczne jeżeli to tylko możliwe.

6 – Masz pytania, niejasności, chcesz mnie o coś zapytać w temacie zaistniałej sytuacji związanej z Mikołowem? Zapraszam:
https://www.facebook.com/groups/KoronawirusMikolow/

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludnościogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 6.02.2020 r. o godz. 15.30.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (50 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 50 000,00 zł
21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej – wyniki

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 31.01.2020 r. o godz. 14.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (70 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Nowa Abisynia 70 000,00 zł
18 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wyniki

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00

Konkurs został rozstrzygnięty 18.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (74 370,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Foto-Miko-Bajki! 6070,00 zł
2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Tajemnice historii Mokrego 8040,00 zł
3 Stowarzyszenie Batut Uciec od codzienności w świat muzyki 5000,00 zł
4 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury 2020 20000,00 zł
5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 3680,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołów 20/20 – U progu dorosłości – cykl warsztatów twórczych 10000,00 zł
7 Stowarzyszenie „Uśmiech” Mikołów historią i sztuką malowany 8000,00 zł
8 Fundacja Dom Modernisty Przewodnik audio po Mikołowie 5580,00 zł
9 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł
15 Sty

Bezpłatne szkolenie – sprawozdanie finansowe, CIT-8 za 2019r.

Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z elementami warsztatowymi pt. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 w NGO.

Szkolenie odbędzie się w Domku Harcerskim, 20 stycznia od godz. 16:00

Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2020r.
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/N9KdRKQP1zMVWHM69

Szkolenie poprowadzi p. Justyna Janota – doradca biznesowy ROWES 2.0
Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Aktualnie realizuje studia podyplomowe „Profesjonalna akademia coachingu”. Jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch Fundacji oraz Spółdzielni Socjalnej, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium

14 Sty

Komisje Konkursowe w 2020

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych
do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

 1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
 2. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
 3. Edyta Majchrzak – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 4. Alicja Janota – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 5. Paweł Leżucha – Bractwo Strzeleckie w Mikołowie

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

14 Sty

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

 1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000,00 zł.
 2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 6 lutego 2020 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
 3. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/.
 4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
 5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
08 Sty

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – półkolonie

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Cel zadania: Organizacja półkolonii mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 60 000,00 zł.
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 3 lutego 2020 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
 5. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania:

08 Sty

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kolonie/obozy

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 1. Cel zadania: Organizacja kolonii lub obozu mającego wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 60 000,00 zł.
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 3 lutego 2020 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
 5. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
 6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania:

08 Sty

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”

 1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 70 000,00 zł.
 2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 31 stycznia 2020 do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
 3. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
 4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
 5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania: