13 Lip

Kolejne otwarte konkursy ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach:

Dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
Cel konkursu Celem konkursu jest dofinansowanie wkładów własnych na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 3.08.2018 r. do godziny 14:00

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 6 000,00 zł
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12365

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/69

 

 

Dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która zorganizuje IV Mikołowski Dzień Seniora Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 14:00;

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12366

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/70

 

Dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku

Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która zorganizuje Dzień Wolontariusza Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 14:00;

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12367

Generator:  https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/71

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

 1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
 2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

 

 

02 Lip

Aktywne postawy młodzieży!

W niedzielę 24 czerwca 2018 roku dwudziestu młodych śmiałków z Mikołowa zdobyło Tarnicę, czyli najwyższy szczyt polskich Bieszczadów! W jakim celu? Chyba nie tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie z popularnym w Internecie hashtagiem #koronadlaMikołowa. Wszystko w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży”, który właśnie trwa w naszym mieście!

5 dni – tyle trwała wizyta studyjna mikołowskiej młodzieży do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach. To pierwsze z cyklu działań zaplanowanych przez Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w ramach projektu pn. Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”– edycja 2018. Głównym jego celem jest „włączenie środowisk młodzieżowych, poprzez animację i edukację, w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie kompetencji społecznych, a także integrowanie młodzieży poprzez działania profilaktyczno-edukacyjno-integracyjne”, czyli młode osoby mają działać, a Urząd dąży do tego, by pomóc im w inicjatywach i realizacjach. Przez kilka dni młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zorganizowanych debatach obywatelskich, spotkać się z Młodzieżowa Radą Miasta działającą na terenie Ustrzyk Dolnych, porozmawiać z burmistrzem tej gminy oraz zaproponować swoje pomysły na różne inicjatywy dla mikołowskiej społeczności lokalnej. W ramach wyjazdu na każdy projekt przewidziano mini dotację, czyli zaproponowane rozwiązania będą wprowadzone w życie! Pomysły były bardzo różnorodne, innowacyjne i kreatywne, dlatego z niecierpliwością czekamy, aż pojawią się w naszym mieście. Ponadto sama wizyta studyjna miała pokazać nasz kraj, jego środowisko przyrodnicze, tradycję, zabytki, upowszechniać ideę ochrony środowiska naturalnego i umiejętności korzystania z zasobów przyrody oraz poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Czas na wizycie to nauka połączona z dobrą zabawą i przyjazną atmosferą. Oprócz wielu warsztatów organizatorzy zapewnili też atrakcje, takie jak wieczór z planszówkami, turnieje sportowe, czy integracyjny grill, a młodzież mogła wymienić się z innymi środowiskami swoimi inicjatywami, doświadczeniami i się zintegrować.

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r. dofinansowany jest z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.

24 Maj

Aktywne Postawy Młodzieży

Informujemy, że rusza nowy projekt skierowany do mikołowskiej młodzieży. Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.” ma na celu włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animacjęi edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, kształcenie młodzieży w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego jako działania o charakterze profilaktycznym.

W ramach zadania zaplanowano m.in. cykl spotkań edukacyjnych, warsztaty, spotkania tematyczne, inicjatywy młodzieży i wyjazd edukacyjny w Bieszczady w terminie 23-27 czerwca 2018r.

W projekcie może wziąć 20 osób, które spełniają warunki:

– mieszkaniec Mikołowa w wieku 15-29 lat

– pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które są w trudnej sytuacji społecznej/ekonomicznej (np. podopieczni Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej, osoby korzystające ze wsparcia MOPS) oraz osoby wykazujące aktywność społeczną (np. zaangażowane w wolontariat, organizacje pozarządowe, samorząd szkolny itp.)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 30.05.2018 r. do Urzędu Miasta do p.41.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji  – link

26 Kwi

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy

Burmistrz Mikołowa ogłasza konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 450.).

Termin konsultacji określa się od dnia 26.04.2018 roku do dnia 7.05.2018 roku.

Załączniki:

28 Mar

Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).
 3. Termin konsultacji określa się od dnia 3 kwietnia 2018 roku do dnia  10 kwietnia 2018 roku.
 4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. w godzinach pracy urzędu.
 6. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w następujący sposób: pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Uwagi do uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu”.
 7. Decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów.
 8. Opinie wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 

19 Lut

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu formalno-prawnych oraz finansowo-księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej przez przedstawicieli około 15 organizacji działających na terenie Gminy Mikołów.

W ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” zorganizowanie zostanie 8 szkoleń, które odbywać się będą raz na miesiąc, w soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00 w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku.

Planowane terminy szkoleń (mogą ulec nieznacznej zmianie):

 1. 03 marca 2018 roku;
 2. 14 kwietnia 2018 roku;
 3. 12 maja 2018 roku;
 4. 16 czerwca 2018 roku;
 5. 15 września 2018 roku;
 6. 13 października 2018 roku;
 7. 17 listopada 2018 roku;
 8. 01 grudnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Obowiązki sprawozdawcze – CIT, PIT, obowiązkowe sprawozdania roczne;
 • Najważniejsze zmiany prawne w 2018 dotyczące NGO;
 • RODO- ochrona danych osobowych w NGO;
 • Statut organizacji – ważne zapisy, nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach;
 • Wniosek do KRS- zasady sporządzania, zasady uzupełniania;
 • Uchwały organów organizacji- tryb podejmowania i treść;
 • Jak czytać sprawozdania finansowe – bilans (aktywa, pasywa), rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
 • Jak czytać dokumenty finansowe – listy płac, faktury, rachunki;
 • Opisywanie dokumentów księgowych – o czym należy pamiętać;
 • Obieg dokumentów księgowych;
 • Zawieranie umów (cywilnoprawnych, o pracę);
 • Wolontariat w organizacji pozarządowej – umowy, karty świadczeń wolontariackich, oświadczenia o pracy społecznej członków organizacji;
 • Zobowiązania organizacji wobec ZUS i US;
 • Umowa o pracę i obowiązki pracodawcy;
 • Rozliczanie delegacji i ryczałtów;
 • Finansowanie działań organizacji- zbiórki publiczne, darowizny (darowizny dla NGO, darowizny przekazywane przez NGO, podatek od czynności cywilnoprawnych) , umowy, licytacje, składki, pozyskiwanie środków za pomocą Internetu, sponsoring, loterie fantowe;
 • Działalność statutowa – odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza;
 • Prowadzenie kasy fiskalnej w organizacji;
 • VAT w organizacji;
 • Obowiązkowe uchwały w NGO na zakończenie roku i początek nowego;
 • Polityka rachunkowości i plan kont;
 • Zamknięcie roku budżetowego i obowiązki NGO na koniec roku budżetowego;
 • Odpowiedzialność Zarządu – np. karno- skarbowa, zobowiązania publiczno- prawne, odpowiedzialność za sprawozdania finansowe.

Szczegółowy program szkoleń zostanie przedstawiony uczestnikom po dokonaniu rekrutacji. Może ulec nieznacznej zmianie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na konkretne tematy przez samych uczestników.

Szkolenia odbywać się będą w Domku Parkowym w Mikołowie. Zapewniamy przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy organizacji:

https://centrumspolecznegorozwoju.typeform.com/to/OlypIc

Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizacja zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde z ośmiu szkoleń. Ze względu na różne funkcje pełnione w organach organizacji przez poszczególne osoby prosimy o zapewnienie przez organizację co najmniej dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w projekcie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział więcej niż jednego przedstawiciela organizacji w poszczególnych szkoleniach.

Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Kamyk pod numerem telefonu 531 135 512.