02 Sty

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2018 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego 1 przedstawiciela na listę w terminie do 15 stycznia 2018 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załącznik: Wniosek do komisji

28 Gru

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć:

 1. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godziny 14:00; w formie:
 2. elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 3. lub w formie papierowej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Mikołowa
 6. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.
 • Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.
 • Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:
 1. używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;
 2. przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;
 3. uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.
 • Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 14 szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 300 osób;
 • zadanie musi być realizowane na terenie szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja spotkań społeczności uzależnionej, które powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu. Spotkania musi prowadzić psycholog. Uczestnicy spotkań powinni mieć dostęp do poradnictwa indywidualnego, pomocy psychospołecznej oraz rehabilitacji.
 • Organizacja spotkań integracyjnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin, podczas których będzie propagowany zdrowy styl życia. Na spotkaniach musi być obecny psycholog.
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

Zadanie 5.

 1. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;
 4. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej  osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie grupy edukacyjno–wspierającej dla osób doznających przemocy domowej   i współuzależnionych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc   w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Wkład własny finansowy można wnieść z własnych środków (to co jest lub będzie w trakcie realizacji projektu na koncie organizacji), z wpłat lub opłat adresatów zadania (jeżeli zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizacja może prowadzić działalność odpłatną), z innych źródeł publicznych (np. dotacji z jednostek samorządu terytorialnego) lub innych źródeł (w szczególności dotacje ze źródeł niepublicznych).

W zawartych w ofercie informacjach określających źródła finansowania zadania z innych środków publicznych można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie składania oferty zostały przyznane wnioskodawcy przez inne instytucje publiczne. Środki te w trakcie realizacji zadania muszą zostać ujęte w ewidencji księgowej Wnioskodawcy.

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 15% udzielonej dotacji. Koszty administracyjne mogą obejmować koordynatora.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/document/10024

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/54

13 Lis

Warsztaty – budowanie partnerstw

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty z budowania partnerstw lokalnych, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 9:00 w Białym Domku.

Zgłoszenia przyjmujemy na maila ngo@mikolow.eu do 24.11.2017 r.

Warsztaty przeprowadzi Iwona Kusak animatorka kultury i animatorka społeczna, trenerka stowarzyszenia CAL, instruktorka dramy. Prowadziłam m.in. szkolenia w ramach programów: Akademia Kobiet Aktywnych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. W ramach Programu Rozwoju bibliotek byłam też animatorką partnerstw lokalnych. Od 2013 roku jako animatorka Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wspieram działania domów kultury budujące więzi z lokalnymi społecznościami. Skończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu: zarządzania kulturą, public relations i zarządzania procesami edukacyjnymi w rewitalizacji, samorządności i przedsiębiorczości lokalnej. Kieruję Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz działającym w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

13 Lis

Konkurs na Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” w następujących kategoriach: samorząd, organizacja pozarządowa, biznes.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego ” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw prospołecznych.

Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, który realizowany jest Centrum Społecznego Rozwoju w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Jana Pawła II ½
43-190 Mikołów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Społecznik Roku 2017
podregionu tyskiego województwa śląskiego”.

do 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura CSR)


Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Społecznika, która odbędzie się 1 grudnia bieżącego roku w Stajniach Książęcych w Pszczynie o godz. 17:00.

Załączniki:
13 Lis

Bezpłatne szkolenia dla mikołowskich organizacji pozarządowych

W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów mamy przyjemność zaprosić zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym cyklu bezpłatnych szkoleń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na każde ze szkoleń obowiązują zapisy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych modułów oraz do szybkiego zgłaszania się do udziału w nich.

1. Szkolenie: WIZERUNEK ORGANIZACJI W SIECI – DLA NGO

Kiedy: 27 listopada 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Jakie narzędzia internetowe poza Facebookiem wspierają komunikację NGO z innymi podmiotami? W jaki sposób identyfikacja wizualna pomaga w działaniach PR? Jak dobrać kanały social media do profilu organizacji i jej zasobów? Na te, oraz inne pytania, będzie można uzyskać odpowiedź podczas naszego szkolenia!

Trener: Agnieszka Wyszyńska

Program:
– jak dobrać kanały social media do profilu organizacji i jej zasobów,
– dlaczego warto postawić na format video (i jak),
– jak wykorzystać newsletter do budowania relacji,
– czy strona internetowa jest nadal potrzebna,
– jak się zabrać do blogowania,
– czym są wydawnictwa własne w internecie,
– dlaczego samo opublikowanie nie wystarczy, czyli o budowaniu zasięgów,
– czy naprawdę nowe logo jest nam potrzebne?

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

2. Szkolenie: STORYTELLING

Kiedy: 13 grudnia 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Ulotki, broszury, strona internetowa, wpisy na Facebooku, pisma, wnioski grantowe, zaproszenia – w NGO’s powstaje codziennie spora ilość treści. Wychodzimy z założenia, że to, co napisaliśmy z pewnością trafi do odpowiedniego odbiorcy, który przeczyta naszą wiadomość z zapartym tchem. W rzeczywistości sporo tekstów jest znana tylko ich autorom. Dzieje się tak przez natłok informacji, który sprawia, że nasi odbiorcy zaczynają unikać kolejnych komunikatów. Jak więc namówić ich do skupienia się na naszym przekazie?

Trener: Agnieszka Wyszyńska

Program:
– na co zwrócić uwagę tworząc teksty do internetu,
– w jaki sposób przyciągnąć uwagę odbiorcy,
– schemat budowania historii,
– jak wykorzystać opowiadanie historii w codziennych działaniach,
– jaka jest rola emocji w tworzeniu historii i na co one wpływają,
– od czego zacząć w tworzeniu historii,
– z czego warto korzystać pisząc teksty.

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

3. Szkolenie: MYŚLENIE WIZUALNE

Kiedy: Dwudniowe szkolenie odbędzie się 18 i 19 grudnia 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Rysunek przeżywa obecnie prawdziwy renesans i sięgają po niego zarówno zawody kreatywne jak i zwykli przedsiębiorcy. Czym jest myślenie wizualne i dlaczego działa? Jak w krótkim czasie nabyć umiejętności kreatywnej wizualizacji pomysłów, infografik, plakatów, ilustracji? Brzmi ciekawie?
W takim razie zapraszamy na nasze warsztaty!

Poznasz nowy sposób komunikacji z odbiorcami i odkryjesz własne możliwości twórcze.
Indywidualne sesje coachingowe pozwolą na zwiększenie efektywności wdrażania zmiany.
Dodatkowo, szkolenie prowadzone będzie przez dwie doświadczone trenerki biznesu i myślenia wizualnego.

Trenerzy: Katarzyna Wilk i Małgorzata Klich-Śmiałowska

Program szkolenia:
– Myślenie wizualne: czym jest? Jak działa? Jakie daje korzyści?
– Tworzenie rysunków z 5 elementów;
– Elementy wykorzystywane w prezentacjach rysunkowych;
– Budowa banku ikon;
– Ludziki, grupy, emocje – szybkie przedstawianie emocji za pomocą grafiki;
– Szablony – praca z szablonami prezentacji rysunkowych;
– Stworzenie własnej prezentacji rysunkowej.

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

 

Projekt pt.” Kreatywne organizacje” finansowany jest ze środków budżetu Miasta Mikołów.
W razie pytań służymy pomocą!
dagmara.barczyk@escp.pl
tel. 512-230-515

13 Lis

Gala Wolontariusz 2017 r.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Wolontariusza Roku 2017 Gminy Mikołów„ oraz „Dobroczyńcy Roku 2017 Gminy Mikołów”

Do zgłaszania kandydatur do tych zaszczytnych tytułów zapraszamy wszystkie organizacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej działalności i pracy na rzecz naszego środowiska lokalnego.

Konkurs o tytuł „Wolontariusza Roku” i „Dobroczyńcy roku”, organizowany jest przez Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej wraz z Mikołowskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ze wsparciem finansowym Gminy Mikołów.

Do 23 listopada 2017r., należy zgłaszać kandydatury do tych zaszczytnych tytułów wraz z uzasadnieniem, dlaczego wkład danego wolontariusza czy dobroczyńcy należy docenić w tym roku szczególnie (kupony konkursowe i regulaminy – w załącznikach).

Kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać na adres Urzędu Miasta Mikołowa lub pocztą elektroniczną na adres ngo@mikolow.eu w terminie do 23 listopada 2017 r. – z dopiskiem odpowiednio „Wolontariusz Roku” lub „Dobroczyńca Roku”.

Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, które odbędzie się 5 grudnia bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury o godz. 18:00.

Na zwycięzców czeka nagroda, ale przede wszystkim szacunek oraz uznanie społeczności mikołowskiej.

„Pomagając innym pomagasz sobie…”

Załączniki:

27 Paź

Aktywne postawy młodzieży

Od maja Urząd Miasta realizuje projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2017” który jest finansowany z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Głównym celem zadania jest włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animację i edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, a także integrowanie młodzieży poprzez działania profilaktyczno-edukacyjno-integracyjne.

Read More

27 Paź

TechSoup Polska w Mikołowie

Wtorek 24 października w Domku Parkowym odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podczas którego Fundacja TechSoup Polska przeprowadziła warsztaty pod hasłem: „Technologiczne (R)ewolucje w Twojej organizacji”.

Fundacja TechSoup jest organizacją, która wspiera technologiczne (r)ewolucje w organizacjach społecznych, bibliotekach i muzeach. Umożliwia tańszy dostęp do legalnego, najnowszego oprogramowania i sprzętu komputerowego. Uczy jak nowe technologie pomagają opowiedzieć swoją historię, przyciągnąć sojuszników i zdobyć pieniądze.

Read More

27 Paź

Kawiarenka obywatelska w Mikołowie

Rozmowy w Kawiarence to narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw. Rozmowy odbywają się w oparciu o zasady i format spotkań opracowany przez The World Café, rosnący ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie.

Read More