24 Maj

Aktywne Postawy Młodzieży

Informujemy, że rusza nowy projekt skierowany do mikołowskiej młodzieży. Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.” ma na celu włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animacjęi edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, kształcenie młodzieży w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz form spędzania czasu wolnego jako działania o charakterze profilaktycznym.

W ramach zadania zaplanowano m.in. cykl spotkań edukacyjnych, warsztaty, spotkania tematyczne, inicjatywy młodzieży i wyjazd edukacyjny w Bieszczady w terminie 23-27 czerwca 2018r.

W projekcie może wziąć 20 osób, które spełniają warunki:

– mieszkaniec Mikołowa w wieku 15-29 lat

– pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby, które są w trudnej sytuacji społecznej/ekonomicznej (np. podopieczni Świetlicy Opiekuńczo-Specjalistycznej, osoby korzystające ze wsparcia MOPS) oraz osoby wykazujące aktywność społeczną (np. zaangażowane w wolontariat, organizacje pozarządowe, samorząd szkolny itp.)

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć formularz zgłoszeniowy łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 30.05.2018 r. do Urzędu Miasta do p.41.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji  – link

09 Maj

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy

Burmistrz Mikołowa ogłasza konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 450.).

Termin konsultacji określa się od dnia 10.05.2018 roku do dnia 18.05.2018 roku.

26 Kwi

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy

Burmistrz Mikołowa ogłasza konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020.

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 450.).

Termin konsultacji określa się od dnia 26.04.2018 roku do dnia 7.05.2018 roku.

Załączniki:

28 Mar

Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).
 3. Termin konsultacji określa się od dnia 3 kwietnia 2018 roku do dnia  10 kwietnia 2018 roku.
 4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. w godzinach pracy urzędu.
 6. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w następujący sposób: pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Uwagi do uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu”.
 7. Decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów.
 8. Opinie wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 

19 Lut

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu formalno-prawnych oraz finansowo-księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej przez przedstawicieli około 15 organizacji działających na terenie Gminy Mikołów.

W ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” zorganizowanie zostanie 8 szkoleń, które odbywać się będą raz na miesiąc, w soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00 w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku.

Planowane terminy szkoleń (mogą ulec nieznacznej zmianie):

 1. 03 marca 2018 roku;
 2. 14 kwietnia 2018 roku;
 3. 12 maja 2018 roku;
 4. 16 czerwca 2018 roku;
 5. 15 września 2018 roku;
 6. 13 października 2018 roku;
 7. 17 listopada 2018 roku;
 8. 01 grudnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Obowiązki sprawozdawcze – CIT, PIT, obowiązkowe sprawozdania roczne;
 • Najważniejsze zmiany prawne w 2018 dotyczące NGO;
 • RODO- ochrona danych osobowych w NGO;
 • Statut organizacji – ważne zapisy, nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach;
 • Wniosek do KRS- zasady sporządzania, zasady uzupełniania;
 • Uchwały organów organizacji- tryb podejmowania i treść;
 • Jak czytać sprawozdania finansowe – bilans (aktywa, pasywa), rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
 • Jak czytać dokumenty finansowe – listy płac, faktury, rachunki;
 • Opisywanie dokumentów księgowych – o czym należy pamiętać;
 • Obieg dokumentów księgowych;
 • Zawieranie umów (cywilnoprawnych, o pracę);
 • Wolontariat w organizacji pozarządowej – umowy, karty świadczeń wolontariackich, oświadczenia o pracy społecznej członków organizacji;
 • Zobowiązania organizacji wobec ZUS i US;
 • Umowa o pracę i obowiązki pracodawcy;
 • Rozliczanie delegacji i ryczałtów;
 • Finansowanie działań organizacji- zbiórki publiczne, darowizny (darowizny dla NGO, darowizny przekazywane przez NGO, podatek od czynności cywilnoprawnych) , umowy, licytacje, składki, pozyskiwanie środków za pomocą Internetu, sponsoring, loterie fantowe;
 • Działalność statutowa – odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza;
 • Prowadzenie kasy fiskalnej w organizacji;
 • VAT w organizacji;
 • Obowiązkowe uchwały w NGO na zakończenie roku i początek nowego;
 • Polityka rachunkowości i plan kont;
 • Zamknięcie roku budżetowego i obowiązki NGO na koniec roku budżetowego;
 • Odpowiedzialność Zarządu – np. karno- skarbowa, zobowiązania publiczno- prawne, odpowiedzialność za sprawozdania finansowe.

Szczegółowy program szkoleń zostanie przedstawiony uczestnikom po dokonaniu rekrutacji. Może ulec nieznacznej zmianie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na konkretne tematy przez samych uczestników.

Szkolenia odbywać się będą w Domku Parkowym w Mikołowie. Zapewniamy przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy organizacji:

https://centrumspolecznegorozwoju.typeform.com/to/OlypIc

Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizacja zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde z ośmiu szkoleń. Ze względu na różne funkcje pełnione w organach organizacji przez poszczególne osoby prosimy o zapewnienie przez organizację co najmniej dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w projekcie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział więcej niż jednego przedstawiciela organizacji w poszczególnych szkoleniach.

Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Kamyk pod numerem telefonu 531 135 512.

05 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14.00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (196 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” Pomoc psychospołeczna dla mieszkańców Gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy. 65 000,00 zł
2 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury – Mamy na to sposób! Wolontariat przeciw uzależnieniom 15 000,00 zł
3 YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów” 10 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K.A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 13 000,00 zł
5 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót w Mikołowie 42 000,00 zł
6 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XIX Regionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. 25 000,00 zł
7 Stowarzyszenie UŚMIECH „Znowu zaświeci słońce” 7 000,00 zł
8 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Profilaktyka uniwersalna – Ambasadorzy Niemożliwego 19 000,00 zł

 

Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs został rozstrzygnięty 02.02.2018 r.

11 Sty

Otwarte konkursy ofert na 2018 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach:

1.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania przewidziane do dofinansowania a)     Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;

b)    Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;

c)     Inne inicjatywy kulturalne.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł
2.       Turystyki i krajoznawstwa
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja turystyki i krajoznawstwa dla mieszkańców Gminy Mikołów Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
3.       Ratownictwa i ochrony ludności
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja obozów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń i innych form edukacyjnych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł
4.       Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Przeprowadzenie akcji czipowania psów wraz z kampanią promocyjną, w tym:

a)       zakup i dystrybucja czipów dla zwierząt

b)       organizacja czipowania zwierząt

c)       opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych dot. akcji czipowania zwierząt

Termin składania ofert:

2.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł
5.       Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Mikołów.

2.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Mikołów.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 17 000,00 zł
6.       Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania przewidziane do dofinansowania Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

Zadanie 5.

1.     Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;

2.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;

3.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

Termin składania ofert:

26.01.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

 

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

 1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
 2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

02 Sty

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2018 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego 1 przedstawiciela na listę w terminie do 15 stycznia 2018 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załącznik: Wniosek do komisji