28 Mar

Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu

 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).
 3. Termin konsultacji określa się od dnia 3 kwietnia 2018 roku do dnia  10 kwietnia 2018 roku.
 4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. w godzinach pracy urzędu.
 6. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w następujący sposób: pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Uwagi do uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu”.
 7. Decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów.
 8. Opinie wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 

19 Lut

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018.

Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu formalno-prawnych oraz finansowo-księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej przez przedstawicieli około 15 organizacji działających na terenie Gminy Mikołów.

W ramach projektu „Akademia Rozwoju Liderów NGO” zorganizowanie zostanie 8 szkoleń, które odbywać się będą raz na miesiąc, w soboty, w godzinach od 9.00 do 16.00 w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-grudzień 2018 roku.

Planowane terminy szkoleń (mogą ulec nieznacznej zmianie):

 1. 03 marca 2018 roku;
 2. 14 kwietnia 2018 roku;
 3. 12 maja 2018 roku;
 4. 16 czerwca 2018 roku;
 5. 15 września 2018 roku;
 6. 13 października 2018 roku;
 7. 17 listopada 2018 roku;
 8. 01 grudnia 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy ramowy zakres tematyczny szkoleń:

 • Obowiązki sprawozdawcze – CIT, PIT, obowiązkowe sprawozdania roczne;
 • Najważniejsze zmiany prawne w 2018 dotyczące NGO;
 • RODO- ochrona danych osobowych w NGO;
 • Statut organizacji – ważne zapisy, nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach;
 • Wniosek do KRS- zasady sporządzania, zasady uzupełniania;
 • Uchwały organów organizacji- tryb podejmowania i treść;
 • Jak czytać sprawozdania finansowe – bilans (aktywa, pasywa), rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa;
 • Jak czytać dokumenty finansowe – listy płac, faktury, rachunki;
 • Opisywanie dokumentów księgowych – o czym należy pamiętać;
 • Obieg dokumentów księgowych;
 • Zawieranie umów (cywilnoprawnych, o pracę);
 • Wolontariat w organizacji pozarządowej – umowy, karty świadczeń wolontariackich, oświadczenia o pracy społecznej członków organizacji;
 • Zobowiązania organizacji wobec ZUS i US;
 • Umowa o pracę i obowiązki pracodawcy;
 • Rozliczanie delegacji i ryczałtów;
 • Finansowanie działań organizacji- zbiórki publiczne, darowizny (darowizny dla NGO, darowizny przekazywane przez NGO, podatek od czynności cywilnoprawnych) , umowy, licytacje, składki, pozyskiwanie środków za pomocą Internetu, sponsoring, loterie fantowe;
 • Działalność statutowa – odpłatna, nieodpłatna, gospodarcza;
 • Prowadzenie kasy fiskalnej w organizacji;
 • VAT w organizacji;
 • Obowiązkowe uchwały w NGO na zakończenie roku i początek nowego;
 • Polityka rachunkowości i plan kont;
 • Zamknięcie roku budżetowego i obowiązki NGO na koniec roku budżetowego;
 • Odpowiedzialność Zarządu – np. karno- skarbowa, zobowiązania publiczno- prawne, odpowiedzialność za sprawozdania finansowe.

Szczegółowy program szkoleń zostanie przedstawiony uczestnikom po dokonaniu rekrutacji. Może ulec nieznacznej zmianie w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na konkretne tematy przez samych uczestników.

Szkolenia odbywać się będą w Domku Parkowym w Mikołowie. Zapewniamy przerwę kawową oraz ciepły posiłek w trakcie szkolenia.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy organizacji:

https://centrumspolecznegorozwoju.typeform.com/to/OlypIc

Wypełniając formularz zgłoszeniowy organizacja zobowiązuje się do oddelegowania przynajmniej jednego przedstawiciela na każde z ośmiu szkoleń. Ze względu na różne funkcje pełnione w organach organizacji przez poszczególne osoby prosimy o zapewnienie przez organizację co najmniej dwóch przedstawicieli, którzy wezmą udział w projekcie.

W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się udział więcej niż jednego przedstawiciela organizacji w poszczególnych szkoleniach.

Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Kamyk pod numerem telefonu 531 135 512.

05 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14.00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (196 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” Pomoc psychospołeczna dla mieszkańców Gminy Mikołów w zakresie przeciwdziałania problemom uzależnień i przemocy. 65 000,00 zł
2 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury – Mamy na to sposób! Wolontariat przeciw uzależnieniom 15 000,00 zł
3 YAQ Projekt Pracownia Rozwoju Społecznego Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów” 10 000,00 zł
4 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Organizowanie i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K.A. Powrót w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej 13 000,00 zł
5 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom: organizowanie i prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, w tym rodzinom, przez stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót w Mikołowie 42 000,00 zł
6 Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT XIX Regionalna edycja powiatowej młodzieżowej szkoły liderów młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych w Mikołowie – rówieśnicza edukacja zdrowotna. Propagowanie postaw trzeźwościowych, w tym abstynenckich w środowisku młodzieżowym. 25 000,00 zł
7 Stowarzyszenie UŚMIECH „Znowu zaświeci słońce” 7 000,00 zł
8 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Profilaktyka uniwersalna – Ambasadorzy Niemożliwego 19 000,00 zł

 

Szczegółowe wyniki konkursu

Konkurs został rozstrzygnięty 02.02.2018 r.

11 Sty

Otwarte konkursy ofert na 2018 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach:

1.       Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zadania przewidziane do dofinansowania a)     Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;

b)    Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;

c)     Inne inicjatywy kulturalne.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł
2.       Turystyki i krajoznawstwa
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja turystyki i krajoznawstwa dla mieszkańców Gminy Mikołów Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
3.       Ratownictwa i ochrony ludności
Zadania przewidziane do dofinansowania Organizacja obozów szkoleniowych, warsztatów, szkoleń i innych form edukacyjnych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności. Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00 zł
4.       Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Przeprowadzenie akcji czipowania psów wraz z kampanią promocyjną, w tym:

a)       zakup i dystrybucja czipów dla zwierząt

b)       organizacja czipowania zwierząt

c)       opracowanie i publikacja materiałów informacyjnych dot. akcji czipowania zwierząt

Termin składania ofert:

2.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 15 000,00 zł
5.       Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zadania przewidziane do dofinansowania 1.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Gminy Mikołów.

2.       Organizacja cyklu szkoleń dla przedstawicieli małych przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Mikołów.

Termin składania ofert:

5.02.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 17 000,00 zł
6.       Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Zadania przewidziane do dofinansowania Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

Zadanie 5.

1.     Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;

2.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;

3.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;

Termin składania ofert:

26.01.2017 r.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

 

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

 1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
 2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

02 Sty

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2018 R.

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2018 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego 1 przedstawiciela na listę w terminie do 15 stycznia 2018 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załącznik: Wniosek do komisji

28 Gru

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć:

 1. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 26.01.2018 r. do godziny 14:00; w formie:
 2. elektronicznej poprzez generator wniosków (zamieszczony na stronie internetowej http://engo.org.pl/#slaskie, oraz na stronie www.ngo.mikolow.eu w zakładce: generator ofert i sprawozdań). Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 3. lub w formie papierowej złożona w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Mikołowa
 6. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

Zadanie 1:

Profilaktyka uniwersalna – W szczególności realizowanie programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym (dla wszystkich) w świetlicach, ośrodkach, klubach młodzieżowych i innych miejscach organizujących wolny czas dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów, a także szkoleń dla rodziców i nauczycieli;  Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

Zadanie 2:

Profilaktyka uniwersalna – Rozwijanie, przy wsparciu dorosłych, profilaktyki rówieśniczej, angażującej liderów młodzieżowych do działań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom w środowisku szkolnym i lokalnym oraz promowaniu życia bez uzależnień.

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Realizacja programów profilaktycznych o charakterze uniwersalnym.
 • Programy winny mieć charakter kompleksowy i być skierowane do uczniów rodziców i nauczycieli.
 • Tematyka programów ma dotyczyć uświadamiania ryzyka związanego z:
 1. używaniem alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów i innych środków odurzających;
 2. przejawami zachowań agresywnych i przemocy rówieśniczej;
 3. uzależnieniem od komputera, internetu, gier komputerowych i telefonu.
 • Oferta powinna zawierać opis programu i scenariusz zajęć profilaktycznych jak również wskazanie przewidywanych celów realizacji programów, a także sposobu mierzenia efektów zrealizowania programu.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 14 szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 3:

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej dla młodzieży „Archipelag Skarbów”.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • stała współpraca z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta Mikołowa;
 • stała współpraca z pedagogami szkół objętych programami;
 • zadanie musi objąć swoim zasięgiem nie mniej niż 300 osób;
 • zadanie musi być realizowane na terenie szkół z terenu Gminy Mikołów.

 

Zadanie 4:

Kluby abstynenta oraz inne formy działań pomocowych poza terapią.
W szczególności wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny;

 1. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Organizacja spotkań społeczności uzależnionej, które powinny odbywać się min. 1 raz w tygodniu. Spotkania musi prowadzić psycholog. Uczestnicy spotkań powinni mieć dostęp do poradnictwa indywidualnego, pomocy psychospołecznej oraz rehabilitacji.
 • Organizacja spotkań integracyjnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz rodzin, podczas których będzie propagowany zdrowy styl życia. Na spotkaniach musi być obecny psycholog.
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.

Zadanie 5.

 1. Przeciwdziałanie narkomanii poprzez realizację projektów profilaktycznych przeznaczonych dla wszystkich oraz korekcyjno-pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami i uzależnionych;
 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin oraz dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy domowej;
 3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie;
 4. Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
 • Udzielanie konsultacji, doradztwa i wsparcia oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej  osobom doznającym przemocy domowej i będących w kryzysowych sytuacjach związanych z przemocą – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin, w których występuje problem przemocy domowej – należy podać terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemem przemocy w rodzinie – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie grupy edukacyjno–wspierającej dla osób doznających przemocy domowej   i współuzależnionych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc   w rodzinie, w tym również grupowych zajęć edukacyjnych – w ofercie należy przedstawić program działań, terminy, miejsca i planowaną liczbę beneficjentów zadania.
 • Udzielanie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA).
 • W ofercie należy opisać jakie działania są planowane i dla jakiej liczby osób.
 • Jeden uczestnik może wziąć udział w kilku formach.
 • Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości.
 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 • Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 203 600,00 zł

Dofinansowanie nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Wymagany jest wkład finansowy oferenta (na który składają się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Mikołów) i/lub wartość wkładu osobowego, który nie może być niższy niż 10 % całkowitego kosztu realizacji zadania. W przypadku niezachowania wymaganego wkładu finansowego lub osobowego oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych.

Wkład własny finansowy można wnieść z własnych środków (to co jest lub będzie w trakcie realizacji projektu na koncie organizacji), z wpłat lub opłat adresatów zadania (jeżeli zgodnie z wewnętrznymi regulacjami organizacja może prowadzić działalność odpłatną), z innych źródeł publicznych (np. dotacji z jednostek samorządu terytorialnego) lub innych źródeł (w szczególności dotacje ze źródeł niepublicznych).

W zawartych w ofercie informacjach określających źródła finansowania zadania z innych środków publicznych można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie składania oferty zostały przyznane wnioskodawcy przez inne instytucje publiczne. Środki te w trakcie realizacji zadania muszą zostać ujęte w ewidencji księgowej Wnioskodawcy.

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztów administracyjnych w wysokości do 15% udzielonej dotacji. Koszty administracyjne mogą obejmować koordynatora.

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Kwota dotacji nie może przekroczyć przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/documents/document/10024

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/54

13 Lis

Warsztaty – budowanie partnerstw

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty z budowania partnerstw lokalnych, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 9:00 w Białym Domku.

Zgłoszenia przyjmujemy na maila ngo@mikolow.eu do 24.11.2017 r.

Warsztaty przeprowadzi Iwona Kusak animatorka kultury i animatorka społeczna, trenerka stowarzyszenia CAL, instruktorka dramy. Prowadziłam m.in. szkolenia w ramach programów: Akademia Kobiet Aktywnych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. W ramach Programu Rozwoju bibliotek byłam też animatorką partnerstw lokalnych. Od 2013 roku jako animatorka Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wspieram działania domów kultury budujące więzi z lokalnymi społecznościami. Skończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu: zarządzania kulturą, public relations i zarządzania procesami edukacyjnymi w rewitalizacji, samorządności i przedsiębiorczości lokalnej. Kieruję Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz działającym w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

13 Lis

Konkurs na Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” w następujących kategoriach: samorząd, organizacja pozarządowa, biznes.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego ” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw prospołecznych.

Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, który realizowany jest Centrum Społecznego Rozwoju w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Jana Pawła II ½
43-190 Mikołów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Społecznik Roku 2017
podregionu tyskiego województwa śląskiego”.

do 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura CSR)


Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Społecznika, która odbędzie się 1 grudnia bieżącego roku w Stajniach Książęcych w Pszczynie o godz. 17:00.

Załączniki: