Akty prawne

USTAWY

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

PROGRAMY WSPÓŁPRACY GMINY MIKOŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI

ROK 2015
Konsultacje programu
Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

ROK 2014
Konsultacje programu
Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2014
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Mikołów na lata 2012-2016

 

Dodaj komentarz