15 Sty

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza 9 otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.  

Read More

10 Sty

Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2019 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załączniki:

10 Gru

Laureaci Gali Wolontariusza Roku 2018

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, tradycyjnie już mikołowskie organizacje wspólnie wyróżniły tych najaktywniejszych. Podczas uroczystej gali w Miejskim Domu Kultury uhonorowano 7 grudnia Wolontariuszy i Darczyńców Roku 2018. Organizatorem imprezy było Centrum Społecznego Rozwoju wespół z Biurem Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

Imprezę rozpoczęły przemówienia zaproszonych gości, w tym burmistrz Stanisław Piechula, wiceburmistrzowie Iwona Spychała-Długosz i Mateusz Handel, przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Syryjczyk-Słomska oraz organizatorów Agnieszki Ganiek z Urzędu Miasta Mikołowa i Mateusza Eichnera z Centrum Społecznego Rozwoju.

Wyjątkowo wydarzenie rozpoczęło się wspólnym zatańczeniem poloneza, po czym wręczono statuetki wolontariuszom i darczyńcom nominowanym przez działające w Mikołowie organizacje pozarządowe.
Obecni zostali także poczęstowani specjalnie na tę okazję przygotowanym tortem, a następnie wzięli udział w zabawie tanecznej.

Wolontariusze Roku:

1)      Katarzyna Zawisza nominowana przez Centrum Społecznego Rozwoju- Pani Kasia jest osobą pełną pasji i poświęcenia. Wrażliwą na krzywdę i cierpienie innych. Mimo, iż sama boryka się z wieloma przeciwnościami, pozostaje otwarta, ciepła i uśmiechnięta. Kobieta wielkiego serca i olbrzymiej siły charakteru. Niezawodna jak mercedes, punktualna jak szwajcarski zegarek. Od 2016 roku nieprzerwanie działa jako wolontariusz Centrum Społecznego Rozwoju, wspierając pracowników Magazynku Żywności w Mikołowie w ich codziennych zmaganiach.

2)      Edyta Majchrzak nominowana przez Radę Seniorów w Mikołowie- Edyta Majchrzak jest członkiem Rady Seniorów w Mikołowie od początku jej istnienia. Jest osobą bardzo pracowitą i zorganizowaną, chętną służyć pomocą dla potrzebujących. Udziela się społecznie w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji podczas akcji fitsenior, zachęca seniorów do udziału w zajęciach sportowych.

3)      Kinga Tabacka nominowana przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich- druhna Kinga jest instruktorką ZHP, działającą w Hufcu ZHP. Jest osobą wyjątkowo kreatywną, otwartą i chętną do działania. Rzetelnie i skrupulatnie dąży do celu, dzięki czemu jest ceniona za wytrwałość i konsekwencję. Prowadzone przez nią zajęcia są na bardzo wysokim poziomie, skupia wokół siebie dzieci i młodzież, czym  motywuje d oddziałania innych instruktorów ze swojego środowiska

4)      Irena Misiukiewicz nominowana przez Polki Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie- Pani Irena od wielu lat angażuje się w działania stowarzyszenia- koordynuje wiele projektów prozdrowotnych, organizuje okolicznościowe spotkania integracyjne oraz „herbatki czwartkowe”. Zawsze w pełni zaangażowana w to, co robi, pomocna dla innych. Sama, będąc osobą słabowidzącą, nie szczędzi czasu i energii, by pomagać innym osobom tracącym wzrok odnaleźć się w nowej da nich sytuacji. Solidna, pełna energii, empatii i życzliwości, otwarta na współpracę z innymi osobami i organizacjami

5)      Helena Liwa nominowana przez stowarzyszenie „Uśmiech”- Pani Helena jest osobą o ogromnym sercu, wrażliwą, oddaną, wspaniałą kucharką, babcią dla podopiecznych stowarzyszenia.

6)      Łukasz Copik nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bujakowie- Łukasz jest osobą sumienną, z ogromną ochotą wykonującą zadania, które zostają mu powierzone. Pełni rolę lidera młodszej grupy OSP Bujaków, dla której przeprowadzał zbiórki szkoleniowe w roku 2018. Jest niezastąpionym organizatorem pocztu sztandarowego, tak aby na każdym ważnym wydarzeniu nasz sztandar był obecny. Pomoc Łukasza w pracy konserwatorów sprzętu jest nieoceniona- jako uczeń technikum mechanicznego chętnie pomaga w tych czynnościach. Gdy jakieś zadanie powierza się Łukaszowi, można mieć stuprocentową pewność, że zostanie wykonane.

7)      Mirosław Franke nominowany przez Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe Biegaton- Pan Mirek jest człowiekiem- filarem stowarzyszenia, bardzo zaangażowany w życie biegowej społeczności. Prowadzi treningi ogólnodostępne w każdy wtorek i czwartek na stadionie MOSIR w Mikołowie. Dodatkowo często jest organizatorem niedzielnych spotkań z biegaczami, podczas których przebiega z nimi ponad 20 km. Wszelkie imprezy organizowane przez Biegaton nie mogłyby odbyć się bez jego pomocy. Człowiek niezwykle zaangażowany, pozytywny, dzielący się doświadczeniem z innymi.

8)      Maksym Juranek nominowany przez Fundację Szafa Gra- Maksym, mimo młodego wieku od wielu lat wspiera działania kulturalne i społeczne Fundacji poprzez swoją pomoc przy nagłaśnianiu i oświetlaniu wszystkich wydarzeń organizowanych przez Szafa Gra. Każda instytucja, organizacja czy grupa nieformalna może liczyć na jego wsparcie i pomoc.

9)      Julia Dobrowolska nominowana przez Fundację Centrum Terapii i Rozwoju Skarb- Julia z zaangażowaniem wspierała trenerów w czasie realizacji wszystkich projektów oraz terapeutów w trakcie zajęć specjalistycznych. Z ogromną empatią i życzliwością pomagała dzieciom niepełnosprawnym pokonywać ich trudności.

10)   Rafał Kasjaniuk nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za bycie wsparciem o dobrą duszą Fundacji. Za dar czasu i roztaczanie opieki nad uczestnikami wycieczek organizowanych przez Fundację

11)   Urszula Zając nominowana przez stowarzyszenie BATUT- Pani Urszula jest osobą niezwykle kreatywną, wykazującą się dużym talentem organizacyjnym, inicjatorką wielu działań mających wpływ na rozwój stowarzyszenia i służących dobru wspólnemu.

12)   Dorochna Kochańska nominowana przez stowarzyszenie Kobiece Skrzydła- Dobrochna jest to kobieta kreatywna i pełna empatii dla drugiego człowieka, odpowiedzialna i pełna zapału w działania służące wsparciu i rozwojowi kobiet na polu osobistym i zawodowym aby mogły sięgać po więcej i dzielić się tym ze światem. Zaangażowana całym sercem w działania i rozwój stowarzyszenia poprzez stwarzanie nowych projektów, które mają przynieść realne wsparcie kobietą oraz poprzez pozyskiwanie dla stowarzyszenia nowych kontaktów do współpracy.

13)   Krystyna Świerkot nominowana przez stowarzyszenie „Pomocna dłoń Krystyn i sympatyków”- Pani Krystyna inicjuje i organizuje wszystkie działania stowarzyszenia, poświęcając bardzo dużo czasu, uwag i energii. Była również najhojniejszym darczyńcą stowarzyszenia- przez całą ubiegłą kadencję przekazywała połowę swojej diety z tytułu pełnienia funkcji radnej na cele charytatywne.

14)   Barbara Jurosz nominowana przez stowarzyszenie SILOE- Pani Barbara służy podopiecznym stowarzyszenia już 5 lat. Jest wspaniałą babcią i żoną, ale również z pełnym zaangażowaniem poświęca się i daje swój czas, zdolności i serce, aby być dla innych. Jej życzliwa, otwarta i radosna postawa jest wzorem dla innych, szczególnie dzieci i młodzieży.

15)   Irena Morawska- Kornas oraz Krystian Kornas nominowani przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne- Państwo Kornasowie wspólnie uporządkowali 12 zabytkowych nagrobków na cmentarzu ewangelickim przy kościele św. Jana w Mikołowie. Dzięki ich pracy wiele grobów odzyskało dawny wygląd i uratowanych zostało kilkadziesiąt zabytkowych inskrypcji- wielu z nich groziło zatarcie, czyli bezpowrotne zniszczenie.

16) Sebastian Janota nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- za szkolenie, organizowanie pokazów oraz promowanie udzielania pierwszej pomocy przez Seniorów.

17) Maria Kamyk – została wyróżniona decyzją Burmistrza Mikołowa oraz Mikołowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu za organizację Akademii Rozwoju Liderów NGO – cyklu 10 szkoleń prawno-księgowo-rachunkowym dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizację Mikołowskiej Gali Wolontariatu oraz całoroczne wsparcie merytoryczne NGO.

Darczyńcy Roku:

1)      Piotr Szydłowski nominowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich – jest właścicielem firmy transportowej, aktywnie wspiera mikołowski ZHP. W wielu sytuacjach służy radą i pomocą logistyczną oraz wsparciem merytorycznym. Znacznie wykracza to poza realizowanie obowiązków wynikających z zawartych umów. Jego postawa i osobowość sprawia, że wszystkie wycieczki organizowane dla dzieci i młodzieży przebiegają w wyjątkowej atmosferze.

2)      Rafał Krawczyk nominowany przez Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”- dyrektor operacyjny „Silplast” sp. z o.o.. Dzięki wsparciu finansowemu firmy oraz dostępności samochodu na potrzeby zawodników, Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy” zrealizowali wszystkie cele zaplanowane na rok 2018, w tym:

 1. Mistrzostwo Polskiej Ligi Rugby na wózkach;
 2. I miejsce w międzynarodowym turnieju Rugby na Wózkach w Ostrawie;
 3. II miejsce w Profesjonalnej Lidze Rugby na Wózkach.

3)      Jan Szczęśniewski nominowany przez stowarzyszenie „Uśmiech”- prezes Śląskiego Banku Żywności w Chorzowie, który od lat organizuje zbiórki żywności oraz pozyskuje artykuły spożywcze, współpracując z szeregiem producentów żywności. Pozyskane produkty przekazuje najuboższym oraz innym organizacjom pomocowym.

4)      Barbara Grębos nominowana przez stowarzyszenie BATUT – właścicielka sklepu „Sara” w Mikołowie, aktywnie zaangażowana w Modę bez Barier podczas IV Dni Seniora w Mikołowie. Osoba o ujmującym stylu bycia, otwarta i bardzo pomocna.

5)      Rudolf Kyrcz nominowany przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie- Pan Rudolf wspiera rzeczowo i finansowo działalność stowarzyszenia od początku działalności organizacji, tj. od 2015 roku;

6)      Damaris i Jacek Stencel nominowani przez Stowarzyszenie św. Józefa „Jesteśmy”- właściciele drukarni PASJA, od lat wspierają stowarzyszenie w zakresie projektowania i wykonywania materiałów reklamowych. Państwo Stencel są zawsze otwarci na współpracę i bardzo życzliwie podchodzą do potrzeb stowarzyszenia.

7)      Bogdan Jura nominowany przez O’ Rety! Fundację promującą aktywność- za dar serca i przekazanie fundacji pięknego roweru do rozdysponowania oraz za zainicjowanie tym samym fundacyjnej akcji „O’ Rety! Bądź jak Bogdan i podaj swój rower dalej!”. W ślad Bogdana poszły inne osoby i do tej pory przekazano potrzebującym siedem rowerów i sześć kasków. Warto być jak Bogdan!

 

15 Lis

Mikołowska Gala Wolontariusza 2018

Drogie organizacje,
powoli zbliżamy się do wspaniałego wydarzenia jakim jest Mikołowska Gala Wolontariusza 2018!
W tym dniu chcemy nagrodzić najaktywniejszych wolontariuszy z Waszych organizacji.
W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do konkursu na Wolontariusza Roku 2018 oraz Darczyńcę roku 2018 wypełnijcie zgłoszenie, które znajduje się w załączeniu.
Ważne informacje:
– zgłoszenia można przysyłać mailowo, na adres: biuro@csr.biz.pl lub złożyć osobiście w Centrum Społecznego Rozwoju ul. Jana Pawła II 1/2
– zgłoszenia można składać do dnia 21 listopada br.
– każda organizacja może zgłosić 1 wolontariusza do konkursu.
– zgłoszenia może dokonać prezes lub osoba reprezentująca organizację.
Sprawy organizacyjne:
W tym roku wydarzenie przybiera nieco inną formę. Wszystkie organizacje, które zgłoszą swoich wolontariuszy zostaną zaproszone wraz z nominowanymi na uroczystą galę, która odbędzie się 7 grudnia w MDK. Po gali odbędzie się zabawa taneczna z Dj’em, dlatego już dzisiaj prosimy o zarezerwowanie tego wieczoru 
Pamiętajmy, że wolontariusze i darczyńcy to ważna część każdej organizacji, warto ich docenić!
Załączniki:
31 Paź

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2019 r.

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1769/214/18 z dnia 29 października 2018 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 7 listopada 2018 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Spraw Społecznych
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2019”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 41, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 461.

Załączniki:

08 Paź

Zaproszenie na spotkanie

W imieniu p. Burmistrza Stanisława Piechuli zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 12 października 2018 r. o godz. 16:00 w Domku Harcerskim.

Agenda spotkania:

– podsumowanie współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi w ostatnich 4 latach (prezentacja)

– dyskusja nad Programem współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
– kilka informacji dotyczących rozliczania dotacji udzielonych w 2018 r.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału drogą mailową do środy 10 października 2018 r. wraz z podaniem liczby osób – ngo@mikolow.eu 

10 Wrz

Konkursy dla dzici i młodzieży

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym oraz konkursie wiedzy o Mikołowie.

Konkurs plastyczny skierowany jest dla dzieci z Mikołowa od 5 roku życia do 4 klasy.
Prace należy składać w UM w pokoju 41 do 1.10.2018.
Ważne jest by do pracy dołożyć formularz zgłoszeniowy.

Konkurs wiedzy o Mikołowie – dla uczniów klas 5-8 szkół podstawowych.
Konkurs w formie pisemnej odbędzie się 11.10.2018 r w MDK w Mikołowie.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

26 Lip

Decydujmy Razem – MIKOŁÓW

Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się w Twoim otoczeniu? Lubisz żywe dyskusje? Angażujesz się w działania na rzecz lokalnej społeczności? Zapraszamy na mikołowskie spotkanie konsultacyjne. Zarejestruj się i porozmawiaj z nami o wypracowaniu systemu dla wojewódzkiego budżetu partycypacyjnego! 

Rejestracja: https://decydujmyrazem28.evenea.pl

Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym udziału w spotkaniu, które ma charakter otwarty.

Budżet obywatelski to sposób na podział wspólnych pieniędzy zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Można je przeznaczyć na realizację potrzebnych i ciekawych pomysłów, które są wybierane w wyniku głosowania. Te procesy obserwujecie w swoich miastach. 

A co, gdyby taki budżet objął swoim zasięgiem całe województwo? Dobre pytanie! O tym właśnie chcemy z Wami podyskutować. 

Spotkanie w Mikołowie jest jednym z 30, w trakcie których opowiemy i wymienimy opinie na temat budżetu partycypacyjnego dla całego województwa. A konsultujemy z Wami pomysły wszędzie – w dużych, średnich i małych miastach, na terenie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich, w obrębie powiatów grodzkich i miast na prawach powiatu. 

Opowiemy o tym, jakie zagadnienia są kluczowe dla wypracowania mechanizmu wojewódzkiego, zapytamy Was o opinię, a wnioski zapiszemy, przeanalizujemy i – być może – Wasze postulaty znajdą swoje odbicie w narzędziu, które wdroży Urząd Marszałkowski. 


Dla kogo jest to spotkanie? 

     dla młodzieży 

     dla pracowników urzędów i instytucji 

     dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

     dla lokalnych przedsiębiorców 

     dla reprezentantów okolicznych mediów 

     dla wszystkich mieszkańców Mikołowa i okolic

 

Prowadzenie:  Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

***

Spotkanie konsultacyjne „Decydujmy razem! Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego” w Mikołowie
data
: 14 sierpnia 2018 r. | godz.: 16:30-18:30
miejsce: Plac Harcerski 1

Spotkanie konsultacyjne jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Decydujmy razem! Budżet obywatelski województwa śląskiego”. 

13 Lip

Kolejne otwarte konkursy ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  Gminy Mikołów w 2018 roku w dziedzinach:

Dofinansowanie wkładu własnego do realizowanych zadań publicznych współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w 2018 roku
Cel konkursu Celem konkursu jest dofinansowanie wkładów własnych na zadania w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 w pkt 1-32a ustawy. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 3.08.2018 r. do godziny 14:00

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 6 000,00 zł
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12365

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/69

 

 

Dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 roku

Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która zorganizuje IV Mikołowski Dzień Seniora Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 14:00;

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 20 000,00
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12366

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/70

 

Dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie organizacji i promocji wolontariatu w 2018 roku

Cel konkursu Celem konkursu jest wyłonienie organizacji pozarządowej, która zorganizuje Dzień Wolontariusza Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 10.08.2018 r. do godziny 14:00;

 

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 18 000,00 zł
BIP: http://bip.mikolow.eu/?a=12367

Generator:  https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/71

Wypełnienie oferty następuje poprzez Generator eNGO na stronie internetowej www.mikolow.engo.pl.

Ofertę należy:

 1. po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Mikołowa lub nadać przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Mikołowa, Rynek 16, lub
 2. po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu złożyć ją w formie elektronicznej (format.pdf) z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570) do Urzędu Miasta Mikołowa.

Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa lub datę jej doręczenia, umieszczoną na Urzędowym Poświadczeniu Przedłożenia (UPP), o którym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.

Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zaleźć można na stronach:

Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej będzie udzielać informacji dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu: 734 424 349 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

 

 

02 Lip

Aktywne postawy młodzieży!

W niedzielę 24 czerwca 2018 roku dwudziestu młodych śmiałków z Mikołowa zdobyło Tarnicę, czyli najwyższy szczyt polskich Bieszczadów! W jakim celu? Chyba nie tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie z popularnym w Internecie hashtagiem #koronadlaMikołowa. Wszystko w ramach projektu „Aktywne postawy młodzieży”, który właśnie trwa w naszym mieście!

5 dni – tyle trwała wizyta studyjna mikołowskiej młodzieży do Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach. To pierwsze z cyklu działań zaplanowanych przez Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, w ramach projektu pn. Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska”– edycja 2018. Głównym jego celem jest „włączenie środowisk młodzieżowych, poprzez animację i edukację, w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie kompetencji społecznych, a także integrowanie młodzieży poprzez działania profilaktyczno-edukacyjno-integracyjne”, czyli młode osoby mają działać, a Urząd dąży do tego, by pomóc im w inicjatywach i realizacjach. Przez kilka dni młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zorganizowanych debatach obywatelskich, spotkać się z Młodzieżowa Radą Miasta działającą na terenie Ustrzyk Dolnych, porozmawiać z burmistrzem tej gminy oraz zaproponować swoje pomysły na różne inicjatywy dla mikołowskiej społeczności lokalnej. W ramach wyjazdu na każdy projekt przewidziano mini dotację, czyli zaproponowane rozwiązania będą wprowadzone w życie! Pomysły były bardzo różnorodne, innowacyjne i kreatywne, dlatego z niecierpliwością czekamy, aż pojawią się w naszym mieście. Ponadto sama wizyta studyjna miała pokazać nasz kraj, jego środowisko przyrodnicze, tradycję, zabytki, upowszechniać ideę ochrony środowiska naturalnego i umiejętności korzystania z zasobów przyrody oraz poszerzyć wiedzę z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Czas na wizycie to nauka połączona z dobrą zabawą i przyjazną atmosferą. Oprócz wielu warsztatów organizatorzy zapewnili też atrakcje, takie jak wieczór z planszówkami, turnieje sportowe, czy integracyjny grill, a młodzież mogła wymienić się z innymi środowiskami swoimi inicjatywami, doświadczeniami i się zintegrować.

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r. dofinansowany jest z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.