08 Maj

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów na kolejną Akademię Rozwoju Liderów 2.0. W tym roku skupiamy się na tematach około promocyjnych organizacji pozarządowych. Zaprosiliśmy do współpracy fantastyczną specjalistę w tej dziedzinie – Agnieszkę Wyszyńską związaną z projekt-marka

Zapisy:
https://forms.gle/cxgDBKdfC21URbEc9

Terminy:
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Społecznego Rozwoju ul. Jana Pawła II 1/2 w godzinach 17:00-20:00.
w następujących terminach:
maj: 8, 29
czerwiec: 5, 19
wrzesień: 11
październik: 16
listopad: 13

Zapraszamy do zapoznania się z tematami poszczególnych szkoleń:

Temat 1
Po co promocja w organizacji pozarządowej?
– analiza sytuacji wyjściowej (jak jest teraz)
– jakie mamy cele i co z nich wynika, zasada „start with why”
– jakie mamy zasoby
– o tożsamości i wizerunku organizacji

Temat 2
Do kogo mówimy? Czyli odbiorcy promocji organizacji
– jak stworzyć mapę odbiorców
– kim są kluczowi odbiorcy i jak to wpływa na działania promocyjne
– do kogo chcemy mówić, kto jest nam potrzebny, kto nas jeszcze nie zna

Temat 3
Co mówić? Czyli budowanie skutecznego przekazu promocyjnego
– czym jest język korzyści
– o budowaniu historii, elementy storytellingu
– claim, czyli hasło przewodnie organizacji
– content marketing, czyli co wartościowego możemy dać odbiorcom
– język branżowy NGOs, czyli jak mówić, aby nas zrozumieli

Temat 4
Jak dotrzeć do naszych odbiorców? Czyli narzędzia promocji
– planowanie i dobór narzędzi promocyjnych
– narzędzia bezpłatne, które warto znać
– działania w internecie i poza nim
– jak mądrze wydawać pieniądze na działania promocyjne

Temat 5
Relacje z mediami
– jak współpracować z dziennikarzami i czym ich zainteresować
– tworzenie bazy mediów
– jak napisać informację prasową i jak ją udostępnić
– rzecznik prasowy w organizacji – czy jest potrzebny

Temat 6
Promocja projektu
– jakie narzędzia dobrać do promocji projektu
– kogo zaangażować w promocję projektu
– viral marketing, czyli jak zwiększać zasięgi

Temat 7
Zarządzanie promocją organizacji
– jak stworzyć harmonogram promocji
– ewaluacja działań promocyjnych
– dobór współpracowników i zakres kompetencji
– motywowanie osób odpowiedzialnych za promocję organizacji

19 Mar

Zostaw 1% w Mikołowie

LP. NR KRS NAZWA ADRES CEL DZIAŁANIA
1 0000016869 MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA” Mikołów, Krakowska 30 tel. 32 226 41 76
www.zmiana-mikolow.pl
Celem stowarzyszenia jest m. in. udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, jej sprawcom oraz dzieciom i młodzieży żyjącym w rodzinach nią dotkniętych.
2 0000057478 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE Mikołów, Plac Salwatorianów 4
tel. 32 226 31 52
www.psouu-mikolow.pl
Działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Organizuje wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, sprawuje opiekę dostosowaną do niepełnosprawności wychowanków.
3 0000159623 STOWARZYSZENIE „UŚMIECH” Mikołów, Rybickiego 21
tel.601487503
http://www.stowarzyszenieusmiech.eu/
Prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej. Wspiera rodziny, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
4 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY Mikołów, Sosnowa 5
tel. 32 779 76 02
www.sibg.org.pl
Pieniądze z 1 procenta przeznaczane są na zabiegi pielęgnacyjne kolekcji sadowniczej i na zakup materiałów do wykonania infrastruktury towarzyszącej uprawom drzew owocowych.
5 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów, Gliwicka 367
https://burza-bw.futbolowo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: siatkówki, piłki nożnej, akrobatyki i tenisa stołowego. Propaguje kulturę fizyczną i sport, upowszechnia turystykę i krajoznawstwo.
6 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA „JESTEŚMY” Mikołów, Okrzei 27
tel. 32 226 59 76
www.jestesmy.com.pl
Jego celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie pomocy zdrowotnej, działalność charytatywna i na rzecz niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu.
7 0000261946 NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH „DOBRZE URODZENI” Mikołów, Żwirki i Wigury 21
www.dobrzeurodzeni.pl
Działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzi internetową wyszukiwarkę położnych, szkół rodzenia, domów narodzin.
8 0000353992 FUNDACJA „STONOGA” Mikołów, Pszczyńska 25
tel. 32 738 24 26, 530 761 071
www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne, zakupy i zbiórki m.in. leków, odzieży, żywności.
9 0000380907 STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ – KRYSTYN I SYMPATYKÓW Mikołów, ul. Kasztanowa 3
tel. 601 947 977
www. stowarzyszeniekrystyn.eu
Stowarzyszenie jest organizacja społeczną działająca w powiecie mikołowskim od marca 2011 roku na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
10 0000405119 RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE  ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
www.robia.pl
Jednym z celów organizacji jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju;
11 0000448977 ANIMA HUMANA http://www.anima-humana.com Jednym z celów organizacji jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
12 0000566902 OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI http://www.borowa-wies.pl/ Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:
– Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
– Warsztat Terapii Zajęciowej
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa
– Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” na bazie usług cateringowych i usług pralniczych
– Środowiskowy Dom Samopomocy.
13 000012847 – z dopiskiem koło w Mikołowie Polski Związek Niewidomych okręg śląski Mikołów, os. Grunwaldzkie 10
tel. 32 738 40 18
Finansuje zajęcia dla podopiecznych, organizuje prelekcje lekarskie, spotkania ze sztuką, szkolenia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi.
14 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Katowicka 91, 43-190 Mikołów
(32) 22 60 289
(32) 20 67 714
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
15 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mokre Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Miodowa 3, 43-195 Mikołów-Mokre (32) 32 26 104 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
16 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Mokierska 1, 43-197 Mikołów-Paniowy
tel.: (32) 32 25 092
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
17 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Jana Kawalca 29, 43-197 Mikołów-Śmiłowice
(32) 22 61 405
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
18 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Bernarda Krawczyka 16, 43-190 Mikołów (32) 32 60 929 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
19 0000186577 – z dopiskiem Klub SHDK Mikołów Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Mikołów, Rynek 19 Stowarzyszenie propaguje oddawanie krwi na potrzeby lokalnych placówek szpitalnych, akcje często łączą się z prelekcjami, pogadankami i konkursami.
20 0000273051 – z dopiskiem Hufiec Ziemi Mikołowskiej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Mikołów, Plac Harcerski 1
tel. 32 226 00 35
www.mikolow.zhp.pl
Przekazania 1 procenta umożliwia uatrakcyjnić program i wychowanie dzieci, pozwala na dofinansowanie biwaków, zakup materiałów, kształcenie kadry, wypoczynek podopiecznych.
21 0000223366 Centrum Społecznego Rozwoju Mikołów, Jana Pawła II 1/2, www.csr.biz.pl Jesteśmy organizacją społeczną;
Organizacja działa non-profit od 2004 roku, wspiera rozwój ekonomii społecznej;
Buduje międzinstytucjonalną sieć współpracy na terenie podregionu tyskiego;
Wspiera inicjatywy społeczne;
Prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych;
Organizuje i prowadzi dystrybucję żywności dla najuboższych;
Wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi;
Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.
22 0000542369 Stowarzyszenie Batut Targowisko miejskie, Stawowa 23/10
Mikołow,
Główne cele stowarzyszenia to:
– wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet, ludzi młodych i niepełnosprawnych.
– Inspirowanie i ułatwianie aktywnego poznawania krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
– Ochrona środowiska i przyrody
23 0000223366 – z dopiskiem Skarb Centrum Terapii i Rozwoju Skarb ul. Wyzwolenia 27 (siedziba Wirometu),
43-190 Mikołów
Fundacja ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych zajęć. Zatrudnia specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozują i wspierają rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in.: ze spektrum autyzmu). Organizują zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Wykonują profesjonalną diagnozę logopedyczną, prowadzą terapię EEG biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz doświadczania świata.
24 0000223366 – z dopiskiem Herbateka Fundacja Herbateka ul. Głogowa 31
43-190 Mikołów
tel.: +48 669148304
Herbateka jest Fundacją zajmującą się animacją społeczną oraz edukacją w obszarze kultury i postaw społecznych.
Zajmujemy się aktywizacją zawodową oraz włączaniem osób i grup do pełnego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym.
Organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania i szkolenia, współpracując z samorządami lokalnymi oraz ze środowiskami twórczymi.
Prowadzimy herbaciarnię w Mikołowie, która jest miejscem spotkań mieszkańców i promocji zdrowego, kreatywnego i zrównoważonego życia.
25 0000223366 – z dopiskiem Reta Zespół Szkolno-Przedszkolny – P-13 i SP-11 ul.Skalna 10
43-190 Mikołów te.:32-2260624
Placówka oferuje: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jest otwarta na indywidualne potrzeby dzieci, nowoczesne metody: m.in. metodę „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne, metodę „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, metodę „Beti Strauss”, rzetelne przygotowanie do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, imprezy kulturalno – rozrywkowe, dbanie o rozwój zdrowotny, wyjazdy na basen.
26 0000064561 – z dopieskiem Fundacja Auxilium Fundacja Auxilium Mikołów, Os. C. K. Norwida 4 /6
43-190 Mikołów
+48 608 872 470
auxilium.mikolow@gmail.com
http://fundacjaauxilium.eu
Fundacja Auxilium jest młodym podmiotem, zarejestrowanym w październiku 2016 r. Fundatorka wyznaczyła kilka obszarów tematycznych, w której organizacja planuje się rozwijać, w tym m.in.:
– pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;
– ochrony i promocji zdrowia;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz organizacji warsztatów dla seniorów i młodzieży.
27 0000268115 – z dopiskiem” RR PRZEDSZKOLA NR 12 W
MIKOŁOWIE
Przedszkole nr. 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18
Przekazany 1% będzie przeznaczony na pomoce dydaktyczne dla wychowanków naszego przedszkola.
01 Mar

Darmowe rozliczenie PIT 2018/2019

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu do rozliczania PIT. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego z Gminy Mikołów.

Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT mikołowski adres zamieszkania.

Nie musisz być zameldowany w Mikołowie.

Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.

14 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu – Kultura

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 4.02.2019 r. o godz. 17.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 14.02.2019 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (41 060,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Bajkiem na Bajki! 6150,00 zł
2 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł
3 Stowarzyszenie „Uśmiech” To ziemia, na której rodzą się diamenty – Jan Paweł II 5200,00 zł
4 Stowarzyszenie Batut Tradycjo śląsko na bez tydzień i łod świenta 4000,00 zł
5 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Spotkania ze Śląskiem 3000,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołowska Wszechnica Kreatywności – warsztaty rozwojowe 5000,00 zł
7 Fundacja Dom Modernisty Mokre – Lokalne rody i historia 3000,00 zł
8 Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne Działalność muzyczna Mokierskiego Chóru Kameralnego 6710,00 zł
14 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu – Ratownictwo

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 5.02.2019 r. o godz. 15.30.

Konkurs został rozstrzygnięty 11.02.2019 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (50 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 25 000,00 zł
2 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 25 000,00 zł
14 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu – pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2019 – Razem dla siebie – edycja III” ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21.01.2019 r. o godz. 17.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 11.02.2019 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (70 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Nowa Abisynia 70 000,00 zł
14 Lut

Komisje Konkursowe w 2019 r.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 10.01.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

 1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
 2. Maria Kamyk – Centrum Społecznego Rozwoju
 3. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
 4. Irena Radomska – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
 5. Dorota PodlodowskaGraczyńska – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 6. Janina Piecha – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 7. Sebastian Krosny – Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Biegaton Mikołów
 8. Aleksandra Janasik – Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Biegaton Mikołów

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

23 Sty

Aktywne postawy młodzieży – podsumowanie projektu

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018 r.”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dobiegł końca! W ciągu jego trwania odbył się szereg warsztatów, spotkań, szkoleń, a finalnie mikołowska młodzież wypracowała dwie inicjatywy i wprowadziła je w życie: „Nadam drugie ścianie życie” i konkurs o Mikołowie Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Miasta Mikołowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Integracji społecznej, Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą Opiekuńczo-Specjalistyczną, Młodzieżowym Centrum Kariery i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście. Dzięki tak licznemu wsparciu merytorycznemu przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem.
Oto co między innymi działo się przez cały rok:

 1. Wyjazd młodzieży do Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie), gdzie grupa dwudziestu mikołowian miała szansę zintegrować się, czerpać wiedzę ze spotkań, które się tam odbyły oraz zdobyć Tarnicę (najwyższy szczyt Bieszczad). Przez kilka dni młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach, debatach, spotkać się z Młodzieżowa Radą Miasta działającą na terenie Ustrzyk Dolnych, porozmawiać z burmistrzem tej gminy oraz zaproponować swoje pomysły na różne inicjatywy dla mikołowskiej społeczności lokalnej.
 2. Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie, gdzie młodzież poprowadziła animacje, planszówki, malowanie twarzy i tańce.
 3. Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, gdzie odbył się m.in. wykład dotyczący ekonomii społecznej oraz warsztaty z psychologiem.
 4. Prelekcje z poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień.
 5. Cykl stacjonarnych warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zmiana”.
 6. Warsztaty artystyczne oraz warsztaty historyczne z Wojtkiem Szwiecem
 7. Regularne spotkania uczestników z animatorami/mentorami
 8. Konkurs zorganizowany przez jedną z grup projektowych „Zakorzenieni w Mikołowie”. Odbywał się on w dwóch kategoriach: plastycznej (dla dzieci od 5 roku życia do 4 klasy szkoły podstawowej) i konkurs wiedzy o Mikołowie (dla młodzieży 5-8 klasy SP). W ramach konkursu plastycznego, którego temat brzmiał „Ja w Mikołowie”, do Urzędu Miasta spłynęło ponad 320 prac plastycznych. W teście natomiast udział wzięło 42 uczniów z 8 szkół podstawowych. Test składał się z 33 pytań dotyczących życia miasta. Młodzi ludzie wykazali się dużą wiedzą i zainteresowaniem.
 9. Drugi zespół „Mocni-Pomocni” zajął się zamalowywaniem brzydkich napisów i wulgaryzmów na ścianach budynków. Akcja „Nadam drugie ścianie życie!” odbyła się 7 listopada.
 10. Zwieńczeniem całego projektu było zorganizowanie terenowej gry miejskiej „Młodzież dla młodzieży–MIKOgra”.

„Aktywne postawy młodzieży…”, projekt, którego głównym celem była aktywizacja młodzieży, zintegrowanie jej i sprawienie by szerzej zaczęli myśleć oraz działać dla społeczności lokalnej, na pewno można zaliczyć do udanych. Inicjatywy zrealizowane w ramach projektu odbyły się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

15 Sty

Otwarte konkursy ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza 9 otwartych konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2019 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.  

Read More

10 Sty

Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r.

 1. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm).
 2. Z osób znajdujących się na liście Burmistrz Mikołowa powołuje przedstawicieli do prac w komisjach konkursowych.
 3. Przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie podlegają wyłączeniu z prac komisji konkursowej.
 4. Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, mogą zwrócić się do Burmistrza Mikołowa z wnioskiem o wpisanie swojego przedstawiciela na listę w terminie do 28 stycznia 2019 r., Rynek 16, pokój nr 1 – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w pkt. 4 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.ngo.mikolow.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta
 6. Lista przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach komisji konkursowych, będzie dostępna na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu.
 7. Do członków komisji konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.
 8. Komisje będą pracowały zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu pracy Komisji Konkursowych.

Załączniki: