Bez kategorii

BEZPŁATNE SZKOLENIE – ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

BEZPŁATNE SZKOLENIE

 ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

14 grudnia od godz. 16:30, Domek Parkowy

PROGRAM:

 1. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji?
 2. Elementy umowy realizacji zadania.
 3. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 4. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 5. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
 6. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 7. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
 8. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
 9. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 11. Rozliczenie dotacji w jst, naruszenie dyscypliny finansów publicznych a dotacje.
 12. Rozwiązywanie kwestii problemowych, casusy.

Prowadzący: Artur Gluziński, zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Wyd. DIFIN). Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego jako ekspert do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”.

Na szkolenie obowiązują zapisy mailowo na adres ngo@mikolow.eu bądź telefonicznie pod numerem 32 32 48 461.

 

Dodaj komentarz