Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Posted on

Fundusze dla Klimatu – Sieć Doradców NGO to projekt szkoleniowo-doradczy realizowany przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu „Zielony Lider” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i/lub inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert – placówka wychowawcza

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2025 Cel zadania Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (Mikołów, ul. Konstutycji 3 Maja 38)  i opiekuńczej (Mikołów, […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 87 350,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Punkt Społecznej Życzliwości – 2o22 r.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży dla mieszkańców gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 62 650,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia […]

Konkurs

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022

Posted on

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022” Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 435 000,00 zł . Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. Więcej informacji znajduje się na […]

Aktualności

Cichy Anioł 2021

Posted on

Drogie Organizacje! W zeszłym roku z powodu pandemii rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy. W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2021, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu. Kandydatów do tytułu  „Cichy […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej. ZADANIE 1. POSIŁKI Zadania przewidziane do dofinansowania Przygotowanie oraz dowóz do miejsca zamieszkania uczestników projektu posiłku dla […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – […]