Aktualności

Otwarty konkurs ofert – PAL

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Razem dla siebie – edycja 2022-2024” w ramach Programu aktywności Lokalnej dla […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 87 350,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Punkt Społecznej Życzliwości – 2o22 r.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży dla mieszkańców gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 62 650,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia […]

Konkurs

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022

Posted on

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022” Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 435 000,00 zł . Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r. Więcej informacji znajduje się na […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej. ZADANIE 1. POSIŁKI Zadania przewidziane do dofinansowania Przygotowanie oraz dowóz do miejsca zamieszkania uczestników projektu posiłku dla […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja półkolonii. Cel zadania: Organizacja półkolonii z programem socjoterapeutycznym lub profilaktycznym. Cel zadania jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. […]

Konkurs

Dostępność ponad barierami

Posted on

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”. Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji. Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Cel zadaniaZwiększenie aktywności mieszkańców Mikołowa w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów, w szczególności sołectwa i dzielnicę, którzy ze względu na odległość zamieszkania od centrum miasta mają mniejsze możliwości z korzystania z […]