Inicjatywa Lokalna

Wstępu słów kilka

Inicjatywa lokalna umożliwia realizację projektów zaproponowanych przez mieszkańców Mikołowa. Mikołowianie po utworzeniu grupy inicjatywnej oraz dokonaniu wyboru dziedziny z katalogu bloków tematycznych, w ramach których mogą składać wnioski, mają możliwość uzyskania dofinansowania na wykonanie inicjatywy z budżetu Gminy Mikołów.

Inicjatywa lokalna stanowi najwyższą formę partycypacji społecznej, w której mieszkańcy razem i na równi z samorządem podejmują się realizacji zadań publicznych. W przyjętej formule wykonywania inicjatywy lokalnej należy zatem dopatrywać się wzmocnienia konstytucyjnej zasady pomocniczości poprzez wspieranie aktywności obywateli, a także idei społeczeństwa obywatelskiego.

Katalog bloków tematycznych

Gmina, w ramach inicjatywy lokalnej, realizuje zadania w zakresie:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność gminy;
 • działalności charytatywnej;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • rewitalizacji.

Jakie są etapy realizacji projektu?

Realizacja projektów Mikołowian składa się  kilku etapów. W pierwszym etapie składane są wnioski, następnie po ocenie wniosków wybrany zostanie pomysł, który jest realizowany a w końcowym etapie rozliczany.

 Kto wybiera zwycięski projekt?

Burmistrz podejmuje decyzję o przyjęciu do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Jakie są warunki uczestnictwa?

Warunkiem uczestnictwa w inicjatywie lokalnej jest złożenie wniosku przez mieszkańca, mieszkańca za pośrednictwem grupy inicjatywnej lub mieszkańca za pośrednictwem organizacji pozarządowej.

Co należy dołączyć do wniosku?

Należy pamiętać, aby w przypadku grupy inicjatywnej dołączyć do wniosku listę osób, które wchodzą w jej skład oraz upoważnienie do podejmowania  decyzji dla co najmniej jednego członka grupy inicjatywnej.

Organizacja pozarządowa powinna pamiętać o dołączeniu do wniosku oświadczenia potwierdzającego status prawny wnioskodawcy, jego siedzibę, a także krąg osób uprawnionych do reprezentacji (jeżeli wnioskodawca nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego), ponadto  statut organizacji (w przypadku innego dokumentu niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego).

Jaki jest wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej?

Wkład własny wnioskodawcy w realizację inicjatywy lokalnej może stanowić pracę społeczną (wolontariat), materiały rzeczowe, środki finansowe.

Kiedy można składać wnioski?

Nabór wniosków jest ciągły.

W jakiej formie można składać wnioski?

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

Gdzie dostępny jest regulamin?

Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu w zakładce Inicjatywa Lokalna.

Zapraszamy do kontaktu!

Urząd Miasta Mikołów
Biuro Organizacji Pozarządowych
tel. 32 32 48 461, 734 424 349
fax. 32 32 48 400
e-mail: ngo@mikolow.eu

DOKUMENTY DO POBRANIA: