Bez kategorii

Kolejny Konkurs Ofert!

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – I edycja.

  1. Priorytety dotyczące zadań:

ZADANIE NR 1. Objazdowy Dom Kultury, obejmujący:

  • Organizację cyklu działań edukacyjno-kulturalnych mających zagospodarować czas wolny mieszkańcom sołectwa Bujaków, zaproponować działania edukacyjno-kulturalne dla dzieci, rodziców, młodzieży. Zadania te mają mieć również na celu integrację środowiska lokalnego, podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze.
  • Organizację happeningów zapowiadających projekt na terenie Mikołowa-Bujakowa w szkole, ośrodku zdrowia, przedszkolu, parafii, wśród organizacji pozarządowych.
  • Organizację artystycznego eventu – całodniowego pokazu warsztatów, działań artystycznych, w trakcie, którego uruchomione zostaną zapisy na poszczególne zajęcia.

ZADANIE NR 2. Rodzinny Festyn Integracyjny, obejmujący:

  • Organizacja festynu rodzinnego celem integracji społeczności lokalnej Mikołowa-Bujakowa;
  • Festyn powinien się odbyć w maju 2016 r. na terenie Mikołowa-Bujakowa, dokładna lokalizacja zostanie ustalona ze Zleceniodawcą;
  • Podczas festynu należy zapewnić oprawę artystyczną i poczęstunek dla uczestników zadania;
  • W programie festynu należy uwzględnić prezentacje lokalnych organizacji pozarządowych;
  • W wydarzeniu powinno wziąć udział min. 300 mieszkańców Mikołowa-Bujakowa;

Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r., wynosi:

Zadanie nr 1: 31 300,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100)

Zadanie nr 2: 6 500,00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

 

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/26

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7551

Dodaj komentarz