Bez kategorii

Komisje Konkursowe w 2020

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych
do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

  1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
  2. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
  3. Edyta Majchrzak – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
  4. Alicja Janota – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
  5. Paweł Leżucha – Bractwo Strzeleckie w Mikołowie

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.