Bez kategorii

Konkurs na Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” w następujących kategoriach: samorząd, organizacja pozarządowa, biznes.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego ” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw prospołecznych.

Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, który realizowany jest Centrum Społecznego Rozwoju w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Jana Pawła II ½
43-190 Mikołów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Społecznik Roku 2017
podregionu tyskiego województwa śląskiego”.

do 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura CSR)


Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Społecznika, która odbędzie się 1 grudnia bieżącego roku w Stajniach Książęcych w Pszczynie o godz. 17:00.

Załączniki:

Dodaj komentarz