AktualnościKonkursKonkursy ofert

Konkurs ofert – ratownictwo – rozstrzygnięty

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

  1. Cel zadania

Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 35 000,00 zł.
  • Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 grudnia 2023 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  • Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
  • Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Zalączniki: