Konkurs

Konkurs Ofert – ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

  1. Celem konkursu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne w gminie z uwzględnieniem skutków COVID-19, działania z zakresu edukacji kulturowej oraz kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców.
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 90 000,00 zł.
  3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 23 lutego 2021 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
  4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
  6. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)
  7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.