Bez kategorii

Konkurs Ofert!

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja zajęć uzupełniających ofertę Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

  • organizacja atrakcyjnych form warsztatowych dla osób starszych;
  • organizacja spotkań międzypokoleniowych;
  • zapewnienie dostępu do działań kulturalnych osobom starszym;
  • działania skierowane m.in. do osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie, których treść, jakość i forma będą skonsultowane z kierownictwem jednostki.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

  • podpisanie listu intencyjnego z Dziennym Domem Pomocy w Mikołowie – jeśli dotyczy;
  • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
  • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
  • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 30 osób.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r., wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/27

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7600

Dodaj komentarz