Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 686/277/20 z dnia
30 września 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się
z projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 2-12 października 2020 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Rynek 16 43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Uchwały są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać u Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 20 lub pod numerem telefonu 734 424 349.