AktualnościMikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej

Burmistrz Mikołowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 3 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3.

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 13 kwietnia 2022 do godziny 15:30 – za dzień złożenia wniosku przyjmuje się dzień jego doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.

Wyniki wyborów na kandydatów do Rady zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu i na tablicy ogłoszeń.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową z Biurem Organizacji Pozarządowych na adres: ngo@mikolow.eu 

Załączniki: