Bez kategorii

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych”

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza  sektora finansów publicznych 

do realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Burmistrz Mikołowa, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – ZIT, zwanego dalej Projektem.

 I. Cel partnerstwa:

 1. Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja Projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych” mającego na celu wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne z terenu Gminy Mikołów. Obszary zostały wskazane w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.
 2. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Mikołów (liderem), a partnerem/partnerami spoza sektora finansów publicznych wyłonionym/wyłonionymi w drodze niniejszego konkursu.
 3. Dopuszcza się zawarcie partnerstwa z więcej niż jednym Podmiotem.

 II. Grupa docelowa

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób z terenów wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

III. Zakres tematyczny partnerstwa:

1. Działania powinny opierać się na zadaniach:

 • opartych o samopomoc i wolontariat
 • środowiskowych
 • prozatrudnieniowych
 • edukacyjnych z uwzględnieniem działań o charakterze kulturalnym, jako uzupełniających.

2.  Ważne jest, aby zaproponowane działania wchodziły w katalog usług aktywnej integracji, czyli usługi, których celem jest:

a) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub
b) odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) lub
c) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

3. Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze:

a)społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia,

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, (m.in. edukacja formalna, kursy i szkolenia zawodowe),

d) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

IV. Do składania ofert uprawnieni są:

 1. Spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych,
 2. Organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

V. Wymagane dokumenty:

 1. karta zgłoszenia Partnera do projektu – załącznik nr 1
 2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta.
 3. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie z punktu widzenia projektu.

VI. Termin składania zgłoszeń:

 1. Termin składania ofert upływa dnia 28 marca 2017 r. o godz. 14:00. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do siedziby Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów.
 2. Oferty należy sporządzić na Formularzu zgłoszenia partnera do projektu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej (na płycie CD-R).
 3. Sporządzony wniosek wraz z płytą CD-R umieścić w kopercie z dopiskiem „Nabór na partnera do projektu” w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16 (pokój 1).
 4. Dopuszcza się możliwość składania kilku wniosków przez tego samego oferenta.
 5. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Mikołowa

VII. Kryteria wyboru (max 100 pkt):

 1. Zgodność działania kandydata na partnera z celami partnerstwa. [max 20 pkt],
 2. Deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa. [max 15 pkt],
 3. Szacunkowy koszt realizacji projektu wraz z uzasadnieniem przez kandydata podany z możliwą dokładnością. [max 10 pkt],
 4. Doświadczenie kandydata na partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze. [max 10 pkt],
 5. Adekwatność zaproponowanych zasobów ludzkich w kontekście zaproponowanych działań Partnera [max 15 pkt],
 6. Koncepcja współpracy przy realizacji projektu/ opis działań wraz z uzasadnieniem [max 30 pkt], w tym kompleksowość zaproponowanych działań [max 10 pkt], adekwatność zaproponowanych działań [max 10 pkt], spójność zaproponowanych działań [max 10 pkt],

VIII. Zasady wyboru partnera

 1. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera (partnerów) do wspólnej realizacji projektu podejmuje Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza Mikołowa.
 2. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146)

IX. Uwagi:

1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • podpisania umowy partnerskiej z kandydatami na partnera/partnerów, których zgłoszenia zostały najwyżej ocenione,
 • unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • negocjowania warunków realizacji zadania,
 • odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie w przypadku braku uzyskania odpowiedniego finansowania ze środków zewnętrznych.

2. W przypadku unieważnienia naboru Urząd Miasta Mikołowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Urząd Miasta Mikołowa nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
3. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołowa.
4. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w pkt V. ogłoszenia.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem.
7. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem/partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów przy przygotowaniu i realizacji Projektu.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa z wybranym w wyniku naboru partnerem, Urząd Miasta Mikołowa dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
10. Zgłoszenie należy przesłać w języku polskim, sporządzone komputerowo.

Załączniki:

BIP
1. Ogłoszenie o naborze Partnera
2. załącznik_1
3. budżet

Dodaj komentarz