KonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości.

Cel zadania:
Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży i żywności dla mieszkańców gminy Mikołów.
Zadanie przewidziane do dofinansowania:
Pozyskiwanie i dystrybucja odzieży oraz żywności dla mieszkańców gminy Mikołów, w szczególności dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzenie dodatkowych działań, w ramach punktu zbiórki odzieży i żywności.
Uszczegółowienie zadania:
Prowadzenie Punktu, w którym znajduje się odzież damska, męska, dziecięca oraz żywność przeznaczona dla mieszkańców, w szczególności dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizacja dodatkowych działań w ramach Punktu, które mają na celu włączenie społeczne, w szczególności w funkcjonowanie społeczności lokalnej, zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.
Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:
a) pozyskiwanie odzieży,
b) pozyskiwanie żywności,
c) dystrybucja odzieży oraz żywności, wśród mieszkańców gminy Mikołów, w szczególności dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
d) prowadzenie promocji punktu zbiórki odzieży i żywności,
e) prowadzenie dodatkowych działań w ramach punktu zbiórki odzieży i żywności.
Adresaci:
Rodziny i osoby z terenu gminy Mikołów, w szczególności znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Wymogi dotyczące realizacji zadania:
1) Zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania.
2) Zapewnienie miejsca do dystrybucji odzieży i żywności.
3) Organizator zobowiązany jest do bieżącego zamieszczania informacji o realizowanych w ramach zadania działaniach na własnej stronie internetowej i portalach społecznościowych w celu promocji wśród społeczności lokalnej. Realizacja zadania obejmuje okres od 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Rezultaty:
Oczekiwane rezultaty:
1)   Zorganizowanie dyżurów, podczas których udostępniony będzie punkt z odzieżą mieszkańcom gminy Mikołów, w szczególności rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2)   Pozyskanie żywności, która będzie dystrybuowana do beneficjentów.
3)   Realizacja dodatkowych działań, w ramach punktu zbiórki odzieży i żywności.
Przykładowe wskaźniki realizacji zadania:
1)  Liczba zorganizowanych dyżurów dystrybucji odzieży i żywności (min. 150 godzin).
2)  Pozyskanie żywności (min. 1 sklep).
3)   Liczba osób objętych pomocą (min. 50 osób).  
Przykładowe sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1)   Zdjęcia, materiały filmowe.
2)   Listy  potwierdzające odbiór wydanej odzieży.
3)   Listy potwierdzające odbiór wydanej żywności.
4)   Materiały zamieszczane na profilach społecznościowych.
4. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Urzędem Miasta Mikołów i Zakładem Inżynierii Miejskiej w zakresie zarządzania pomieszczeniami.
5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza Mikołowa. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Burmistrza Mikołowa. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20 % poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Burmistrza Mikołowa oraz aneksu do umowy.
8. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
9. Realizowane zadanie powinno zawierać działania promocyjne np. w formie e-ulotek i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, ze zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Mikołów.
10. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz będzie realizował zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 ,,przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, poprzez: zaprzestanie kupowania wody w plastikowych butelkach i promowanie spożywania wody z kranu, korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych, ani styropianowych pojemnikach, tylko w opakowaniach wielokrotnego użytku, wykorzystanie w promocji gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych oraz rozważenie wykorzystywania wręczania gadżetów do okazji promowania ekologicznego trybu życia poprzez wręczanie bawełnianych toreb, czy kubków termicznych wielokrotnego użytku, zrezygnowanie z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek, przeprowadzenie przeglądu wszystkich dostawców świadczących usługi na rzecz Zleceniobiorcy oraz, w miarę możliwości, wybranie tych, którzy stosują dla swoich produktów inne opakowania niż plastikowe, zastąpienie papieru w drukarkach Zleceniobiorcy papierem makulaturowym, unikania w miarę możliwości wykorzystywania folii do pakowania przesyłek, korzystania z ekologicznych rozwiązań do pakowania przedmiotów, takich jak „skropak”,ustawienie w miejscu realizacji zadania/w siedzibie Zleceniobiorcy koszy umożliwiających segregację śmieci z podziałem na frakcje z odpowiednimi oznaczeniami.
13. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
a) rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwości realizacji części  i/ lub wszystkich działań w formie online,
b) oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy https://www.gov.pl/web/koronawirus.