KonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w dziedzinie pomocy społecznej.

ZADANIE 1. POSIŁKI

 1. Zadania przewidziane do dofinansowania

Przygotowanie oraz dowóz do miejsca zamieszkania uczestników projektu posiłku dla max. 20 osób dziennie.

 • Cel zadania:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie posiłku w dni świąteczne (wolne od pracy) tj. sobotę i niedzielę uczestnikom projektu „(Nie)-samo-dzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

ZADANIE 2. Spotkania aktywizacyjno – integracyjne

 1. Zadania przewidziane do dofinansowania:

Prowadzenie zajęć grupowych – spotkań aktywizująco-integracyjnych  dla max. 20 osób (w zależności od zapotrzebowania) w wymiarze szacunkowo 2 godzin 2 razy w miesiącu dostosowanych do potrzeb grupy.

 • Cel zadania:

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez organizację popołudniowych spotkań aktywizująco – integracyjnych dla uczestników projektu „(Nie)-samo-dzielni” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego oraz których działalność statutowa zgodna jest z rodzajem zleconego zadania. W przypadku ofert wspólnych, każda
  z organizacji powinna spełniać powyższy wymóg.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę:

Zadanie 1.: 72 800,00 zł

Zadanie 2.: 16 000,00 zł

 1. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia 7 października 2021 do godziny 15:30;
 2. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
 3. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl