AktualnościKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024

 1. Cel zadania
  Zwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów. Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do aktywności społecznej, sportowej, działań integrujących i aktywizujących. Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie, wsparcie społeczne seniorów w okresie pandemii Covid-19.
 2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 480 000,00 zł
  150 000 zł w roku 2022
  160 000 zł w roku 2023
  170 000 zł w roku 2024
 3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 25 lutego 2022 do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 4. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/
 6. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).
 7. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.