Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa – organizacja obozów, kolonii i półkolonii.

 1. Cel zadania

Celem zadania jest organizacja kolonii, obozu lub półkolonii mających wyraźne odniesienie turystyczno-krajoznawcze województwa Śląskiego.

 1. Zadania przewidziane na dofinansowania:
 2. Organizacja wypoczynku letniego w formie kolonii lub obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołów, organizowanego na terenie województwa Śląskiego.
 • Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów, organizowanego na terenie województwa Śląskiego.
 1. Adresaci zadania:

Projekt musi być skierowany do dzieci i młodzieży zamieszkujących gminę Mikołów.

 1. Wymogi dotyczące realizacji zadania:
 2. Wypoczynek letni musi być zrealizowany w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.
 3. Nabór uczestników zostanie dokonany przez organizatora na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestnika sporządzonych zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 452 ze zm.) – wzór karty.
 4. Jeden turnus kolonii lub obozu powinien trwać minimum 9 dni.
 5. Jeden turnus półkolonii powinien trwać minimum 5 dni.
 6. Organizator zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje wypoczynek w obiektach spełniających wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 7. Wychowawcy i kierownicy obozu, kolonii i półkolonii winni mieć odpowiednie kwalifikacje do objęcia tejże funkcji, zgodnie z ustawą z dnia września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
 8. Oferta musi zawierać pełny opis harmonogramu zajęć dostosowanego do wieku uczestników, z dokładnym wyszczególnieniem podziału na bloki tematyczne.
 9. Formy zajęć odbywające się w trakcie kolonii lub obozu powinny obejmować: zajęcia artystyczne, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne, zajęcia integracyjne, zajęcia w systemie małych grup, zajęcia z nabywania nowych umiejętności oraz rekreację i turystykę (wycieczki, zajęcia kulturalne, organizacja czasu wolnego).
 10. Jeden uczestnik nie może wziąć udziału w więcej niż jednym turnusie w ramach dofinansowania.
 11. Każdy uczestnik kolonii lub obozu otrzyma 4 posiłki dziennie, w tym jeden ciepły obiad oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 12. Każdy uczestnik półkolonii otrzyma 2 posiłki dziennie, w tym jeden ciepły obiad oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej.
 13. Wyżywienie musi odpowiadać normom żywieniowym dzieci zarówno pod względem ilości, jak i jakości oraz wartości odżywczych, bogate w witaminy, z dużą ilością warzyw i owoców;
 14. Organizator zobowiązany jest zapewnią uczestnikom kolonii, obozu suchy prowiant i napoje na drogą powrotną oraz w trakcie wycieczek.
 15. Kolonie, obóz lub półkolonie muszą odbywać się na terenie województwa Śląskiego.
 16. Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników wypoczynku od szkód i nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży i pobytu na wypoczynku.
 17. Organizator jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności, które nakładają na niego przepisy prawa w Polsce, zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty w Katowicach, w szczególności dotyczące prowadzenia dokumentacji, zagwarantowania opieki medycznej i ubezpieczenia, warunków zakwaterowania oraz niezbędnych kwalifikacji kadry i kierownika wypoczynku.

Więcej informacji na stronie: http://bip.mikolow.eu/?a=17653