Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności.

 1. Cel zadania

Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności:

 1. Popularyzacja idei służby w Ochotniczych Strażach Pożarnych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Edukacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, technik pożarniczych, historii i tradycji ruchu strażackiego.
 3. Wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym.
 4. Mobilizowanie do stałego doskonalenia sprawności fizycznej niezbędnej do realizacji działań pożarniczych.
 5. Integracja środowisk pożarniczych z lokalnymi społecznościami.
 6. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 30 000,00 zł.
 7. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 19 marca 2021 do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.
 8. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
 10. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)
 11. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.