Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert 2016

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej.

  1. Priorytety dotyczące zadań:
  1. Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
  2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie (należy podać terminy, zakres wsparcia, opisać tematy warsztatów/zajęć, planowane terminy, liczbę uczestników),
  3. Integracja osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej.
  4. Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym:
  • poradnictwo (należy podać terminy, zakres poradnictwa, planowaną ilość udzielonych porad),
  • warsztaty (należy opisać tematy warsztatów, planowane terminy, liczbę uczestników),
  • działania skierowane do dorosłych członków rodzin mające pomóc zarządzać domowym budżetem (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania),
  • działania skierowane do dorosłych członków rodzin mające pomóc im zaistnieć na rynku pracy (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania)

5. Wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie, w tym:

  • działania mające na celu budowanie poczucia własnej wartości wśród najmłodszych członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (należy szczegółowo opisać tematykę i charakter działań z podaniem liczby odbiorców działania).

6. Organizacja działań mających na celu aktywizację osób starszych, w tym działania kulturalne, pomocowe, wsparcie psychologiczne prowadzone bezpośrednio w domu beneficjenta, itp.

Działania powinny mieć charakter uzupełniający oferty jednostek organizacyjnych działających w obszarze pomocy społecznej Gminy Mikołów. Uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów.

BIP:  http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8073
Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/31

Dodaj komentarz