Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów
„Razem dla siebie – edycja 2021”.


1. Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizowanie społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Młyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w każdej sferze życia społecznego.

2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów
w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 1 lutego 2021 r. do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.


3. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.


4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl


5. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).


6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Na realizację zadań konkursowych przeznaczone jest 50 000,00 zł. Oferty można składać
do 1 lutego 2021 rok, do godziny 14:00. W razie pytań prosimy o kontakt.
Szczegóły konkursy znajdują się poniżej: