KonkursKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja półkolonii.

Cel zadania:
Organizacja półkolonii z programem socjoterapeutycznym lub profilaktycznym. Cel zadania jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 oraz z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

Zadania przewidziane do dofinansowania:
Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii o charakterze socjoterapeutycznym lub profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mikołów   Adresaci: Dzieci (do 10 roku życia) i młodzież (11-18 lat) z terenu Gminy Mikołów, w szczególności dzieci i młodzież, które ze względu na swoją sytuację społeczną, rodzinną lub środowiskową są narażone na większe od przeciętnego ryzyko wystąpienia doświadczenia przemocy, wykluczenia społecznego, uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych i/lub uzależnień behawioralnych.  

Wymogi dotyczące realizacji zadania:
Wypoczynek letni  musi być zrealizowany w okresie od 28 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku.
Jeden turnus półkolonii powinien trwać minimum  5 dni.
Oferta musi zawierać projekt/scenariusz programu socjoterapeutycznego/ profilaktycznego dostosowanego do wieku uczestników (min. 10 godz.), z wyszczególnieniem liczby godzin i podziałem na ewentualne bloki tematyczne lub moduły, treści programu należy umieścić w ofercie w cz. III pkt.
Plan i harmonogram działań na rok 2021 w kolumnie Opis. Osoby przewidziane do przeprowadzania zajęć socjoterapeutycznych muszą udokumentować następujące przygotowanie do ich realizacji: Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu resocjalizacji lub socjoterapii, lub Wykształcenie wyższe i studia podyplomowe/kursy kwalifikacyjne/certyfikaty z zakresu socjoterapii.
Osoby przewidziane do przeprowadzania zajęć profilaktycznych muszą udokumentować następujące przygotowanie do ich realizacji: Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii lub pedagogiki, lub lub Wykształcenie średnie i udokumentowane przeszkolenie w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień, psychoterapii, organizacji pomocy psychologicznej, promocji zdrowia.
W ramach jednego turnusu półkolonii musi zostać przeprowadzony pełny program socjoterapeutyczny/profilaktyczny.
Jeden uczestnik nie może wziąć udziału w więcej niż jednym turnusie.
Każdy uczestnik otrzyma: 2 posiłki dziennie (w tym ciepły obiad) oraz nieograniczony dostęp do wody pitnej.
Wypoczynek musi być zorganizowany zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.
Organizator jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności, które nakładają na niego przepisy prawa w Polsce – m.in. wytyczne w „Instrukcji dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży” przygotowanej przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, w szczególności dotyczące prowadzenia dokumentacji, zagwarantowania opieki medycznej i ubezpieczenia, warunków zakwaterowania oraz niezbędnych kwalifikacji kadry i kierownika wypoczynku oraz aktualne ustawy i rozporządzenia określające warunki organizowania wypoczynku w czasie trwania stanu epidemii (jeśli będą obowiązywały w trakcie trwania wydarzenia),Preferowane będą oferty zawierające oświadczenia instytucji pomocowych (PCPR, MOPS) o współpracy przy naborze uczestników.
Organizator zobowiązany jest do bieżącego zamieszczania informacji o realizowanych w ramach zadania działaniach na własnej stronie internetowej lub portalach społecznościowych w celu promocji wśród społeczności lokalnej.   Oczekiwane rezultaty
1. Objęcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mikołów wsparciem w postaci wypoczynku letniego – półkolonii. Przeprowadzenie pełnego programu socjoterapeutycznego/profilaktycznego – zgodnie z harmonogramem.
2. Zapewnienie min. 2 posiłków (w tym ciepły obiad) w trakcie trwania wypoczynku. Zapewnienie uczestnikom niezbędnych materiałów do zajęć. Wzmocnienie  w uczestnikach pożądanych postaw społecznych. Wyposażenie uczestników w wiedzę o szkodliwości różnego rodzaju uzależnień, w tym behawioralnych  
Przykładowe wskaźniki realizacji zadania (w 1 turnusie 5-dniowym):
Liczba dzieci objętych wsparciem w postaci wypoczynku (min. 10 osób)Liczba  przeprowadzonych zajęć socjoterapeutycznych/profilaktycznych (min. 10 godzin)Liczba wydanych posiłków min. 20.Liczba rozdysponowanych materiałów do zajęć min. 10 zestawów  
3. Przykładowe sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań): Ankiety przeprowadzone wśród uczestników na początku i na końcu realizacji zadania. Dzienniki zajęć prowadzone osobno dla każdej grupy wiekowej zawierające listy obecności oraz opis poszczególnych działań w ramach planu dnia. Materiały z przeprowadzonych zajęć socjoterapeutycznych/profilaktycznych (Karty Pracy, plakaty, rysunki, itp.)Zdjęcia, materiały filmowe. Materiały zamieszczane na profilach społecznościowych.
4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, pisemnej zgody Burmistrza Mikołowa. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Burmistrza Mikołowa. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
6. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Burmistrza Mikołowa oraz aneksu do umowy.
7. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych
w ogłoszeniu rezultatów.
8. Realizowane zadanie powinno zawierać działania promocyjne np. w formie
e-ulotek i plakatów lub innych publikacji z podaniem informacji, ze zadanie jest współfinansowane z budżetu miasta Mikołów.
9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w otwartym konkursie ofert oraz będzie realizował zadanie publiczne zobowiązany jest do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym w szczególności art. 21 ,,przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.
11. Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, poprzez: zaprzestanie kupowania wody w plastikowych butelkach i promowanie spożywania wody z kranu, korzystanie z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych, ani styropianowych pojemnikach, tylko w opakowaniach wielokrotnego użytku, wykorzystanie w promocji gadżetów i materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu z dążeniem do rezygnacji z gadżetów plastikowych oraz rozważenie wykorzystywania wręczania gadżetów do okazji promowania ekologicznego trybu życia poprzez wręczanie bawełnianych toreb, czy kubków termicznych wielokrotnego użytku, zrezygnowanie z używania plastikowych toreb, siatek i reklamówek, przeprowadzenie przeglądu wszystkich dostawców świadczących usługi na rzecz Zleceniobiorcy oraz, w miarę możliwości, wybranie tych, którzy stosują dla swoich produktów inne opakowania niż plastikowe, zastąpienie papieru w drukarkach Zleceniobiorcy papierem makulaturowym, unikania w miarę możliwości wykorzystywania folii do pakowania przesyłek, korzystania z ekologicznych rozwiązań do pakowania przedmiotów, takich jak „skropak”,ustawienie w miejscu realizacji zadania/w siedzibie Zleceniobiorcy koszy umożliwiających segregację śmieci z podziałem na frakcje z odpowiednimi oznaczeniami.
12. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19:
a) rekomenduje się przygotowanie oferty z uwzględnieniem możliwości realizacji części  i/ lub wszystkich działań w formie online,
b) oferent zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom i realizatorom zadania publicznego, zgodnie z wytycznymi wydawanymi przez właściwe organy https://www.gov.pl/web/koronawirus.