AktualnościKonkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – PAL

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Razem dla siebie – edycja 2022-2024” w ramach Programu aktywności Lokalnej dla gminy Mikołów na lata 2021-2025.

  1. Cel zadania

Celem zadania jest dalsze aktywizowanie społeczności lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców ul. Młyńskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w każdej sferze życia społecznego.

2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 150 000,00 zł.

3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 20 stycznia 2022 do godziny 15:30 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia do Urzędu Miasta Mikołowa.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy sporządzić przez serwis https://mikolow.engo.org.pl/

4. Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Mikołów (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO)

5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Załączniki: