Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”

  1. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 70 000,00 zł.
  2. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 31 stycznia 2020 do godziny 14:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
  3. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
  4. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
  5. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania:

Dodaj komentarz