Aktualności

Ustawa o dostępności

6 września 2021 roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku (art. 5 ust. 2)
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą w przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

W związku z powyższymi informacjami, każda umowa na realizację zadania winna określać:

  • zapis sposobu realizacji zadania z zastosowaniem wymagań z art. 6 ustawy
    o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • obowiązek realizacji zadania w sposób dostępny, który jest określony w ofercie złożonej na realizację zadania.

W przypadku konkursów ofert w ogłoszeniu o zamiarze zlecenia zadania zostanie zamieszczona informacja wskazująca, które elementy z art. 6 ustawy są obligatoryjne do zastosowania przy realizacji danego, konkretnego zadania, lub też – w przypadku zadań niejednorodnych, złożonych lub o nie do końca rozpoznanym sposobie ich realizacji w momencie ogłaszania konkursu – w ogłoszeniu konkursowym zostanie zamieszczona informacja, że to oferent w ofercie powinien zaproponować/wskazać, jakie wymagania z art. 6 ustawy zostaną zastosowane przy realizacji zadania.

UWAGA!

W przypadku ofert składanych w trybie pozakonkursowym lub z własnej inicjatywy, w ofertach należy wskazać, w jaki sposób przy realizacji zadania zostaną zastosowane wymagania z art. 6 ustawy.