Bez kategorii

Wkrótce zmiany w ustawie o pożytku

Wkrótce zmiany w ustawie o pożytku – nowelizacja czeka już tylko na podpis Prezydenta. Co się zmieni:

 • odrębne uregulowanie zasad udostępniania informacji publicznej przez organizacje pozarządowe;
 • rozbudowanie przepisów dotyczących zlecania zadań publicznych przez samorządy w formie regrantingu;
 • doprecyzowanie przepisów o możliwości podzlecania realizacji zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy o realizację zadania publicznego;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących działalności odpłatnej pożytku publicznego;
 • wprowadzenie sankcji za pośrednictwo w zbieraniu i przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, które w danym roku nie znalazły się na liście OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • utworzenie Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego, który ma być zasilany m.in. niewykorzystanymi (np. z powodu utraty statusu OPP) lub nieprawidłowo wydatkowanymi przez OPP środkami z 1%;
 • informowanie o wykorzystaniu środków z 1% na promocję OPP;
 • informowanie o możliwości (lub braku możliwości) wyboru organizacji pożytku publicznego w programach komputerowych do rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • ograniczenie trwania kontroli do 24 dni roboczych w ciągu roku kalendarzowego w odniesieniu do kontroli prowadzonych przez MPiPS w stosunku do OPP;
 • zredukowanie obowiązków sprawozdawczych dla fundacji posiadających status OPP;
 • wprowadzenie nowych obowiązków dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy (rocznych i wieloletnich);
 • uporządkowania i doprecyzowania przepisów dotyczących rad działalności pożytku publicznego różnych szczebli;
 • wyposażenie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w większe uprawnienia w zakresie wnioskowania o wykreślnie z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o posiadanym przez daną organizację statusu pożytku publicznego jeśli ta organizacja prowadzi swą działalność niezgodnie z przepisami ustawy.

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1653821.html

Dodaj komentarz