Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cele Związku Harcerstwa Polskiego:
-stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
-kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego,
–upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
-stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich,
-kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą

Głównymi działaniami organizacji są te, które dążą do spełnienia Misji ZHP. Oznacza to, że muszą być rozwijające, ale również różnorodne.
Stąd zuchy i harcerze spędzają wolny czas:
-na zbiórkach – są one regularne, trwają 1,5h i odbywają się kilka razy
w miesiącu,
-na biwakach – wyjazdy dwu lub trzydniowe,
-na obozy – raz na rok wyjazd na dwa tygodnie.
Są to aktywności, które pomagają rozwijać wiedzę i umiejętności poprzez urozmaicony program.Jednak działania ZHP nie sprowadzają się tylko do wewnętrznych spotkań. Zuchy i harcerze udzielają się także jako wolontariusze, biorąc udział w wydarzeniach miejskich, kościelnych
a także w akcjach charytatywnych.

Kontakt :
Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Śląska
Hufiec Ziemi Mikołowskiej
im. Bohaterów Powstań Śląskich
43-190 Mikołów,
pl. Harcerski 1
Skrytka pocztowa 101

Kontakt z komendantką Hufca:
hm. Marta Walczak
marta.walczak@zhp.net.pl