Aktualności

Mokierski Chór Kameralny

Posted on

Zakończyła się realizacja zadania publicznego pn.: ,,Omnia vincit amor – Mokierski Chór Kameralny 2021″, które realizowane było przez Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne. Odbiorcami zadania było aż 200 osób!Celem zadania było podtrzymanie i rozwój tradycji wspólnego muzykowania przez członków chóru, a w szczególności poprzez prowadzenie chóru i kontynuacji tradycji występów dla mokierskiej publiczności. Serdecznie gratulujemy tak ogromnej […]

Aktualności

Realizacja Małego Grantu

Posted on

Zakończyła się realizacja zadania publicznego pn.: ,,Przeżyj najlepszą podziemną przygodę” realizowanego przez Stowarzyszenie SILOE. Serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów!

Aktualności

Ogłaszamy nabór do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057 z późn. zm. zwaną dalej „Ustawą”) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert – placówka wychowawcza

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2025 Cel zadania Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (Mikołów, ul. Konstutycji 3 Maja 38)  i opiekuńczej (Mikołów, […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024 Cel zadaniaZwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów. Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do aktywności społecznej, sportowej, działań integrujących i aktywizujących. Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji […]