Konkursy ofert

Otwarty Konkurs Ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, którzy nie są […]

Aktualności

Szkolenie z pisania wniosków

Posted on

W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert w dziedzinie: – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ratownictwa i ochrony ludności – turystyki i krajoznawstwa Zapraszamy na stacjonarne szkolenie podczas którego omówimy: – wzór oferty krok po kroku – szczegóły karty oceny – najczęściej popełniane błędy W związku z planowanym wydrukiem materiałów szkoleniowych, […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Cel zadania Popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 35 000,00 zł. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego. Cel zadania Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem jubileuszu 800-lecia Mikołowa oraz działania z […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa. Cel zadania Zadanie ma się przyczynić do wzbogacenia oferty turystycznej Gminy Mikołów poprzez zapewnienie dostępu do informacji na temat walorów turystycznych i krajoznawczych gminy, a także promocję zasobów abstrakcyjnych pod względem turystycznym i krajoznawczym. Na realizację konkursu przeznacza […]

Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024 ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 25.02.2022 r. o godz. 14:00. Konkurs został rozstrzygnięty 07.03.2022 r. […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert – placówka wychowawcza

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022-2025 Cel zadania Wsparcie rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo – wychowawcze poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie specjalistycznej (Mikołów, ul. Konstutycji 3 Maja 38)  i opiekuńczej (Mikołów, […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024 Cel zadaniaZwiększenie aktywności osób w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów. Podniesienie oraz poprawa jakości życia poprzez zapewnienie seniorom dostępu do aktywności społecznej, sportowej, działań integrujących i aktywizujących. Przeciwdziałanie izolacji i dyskryminacji […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – PAL

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Razem dla siebie – edycja 2022-2024” w ramach Programu aktywności Lokalnej dla […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia […]