Bez kategorii

Konkursy ofert na 2016 r.

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2016 w następujących zakresach:

 1. Promocji i organizacji wolontariatu.

Szeroko rozumiana promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Mikołów, w tym promocja oraz wsparcie wolontariatu w środowiskach szkolnych i senioralnych Mikołowa.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/23

 1. Ratownictwa i ochrony ludności.
 • organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu Gminy Mikołów,
 • organizacja konkursów z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • organizacja kursu pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia lub zdrowia.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/22

 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • ZADANIE NR 1. Organizacja półkolonii w sierpniu 2016 w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.
 • ZADANIE NR 2. Organizacja przeglądu artystycznego w formie talent show dla dzieci i młodzieży Gminy Mikołów.
 • ZADANIE NR 3. Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/21

 1. Pomocy społecznej i działalności charytatywnej.
 • Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej.
 • Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym o charakterze uzupełniającym ofertę szkół oraz świetlicy środowiskowo-terapeutycznej w Gminie.
 • Integracja osób starszych, włączenie ich w życie społeczne oraz propagowanie integracji międzypokoleniowej.
 • Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi będących w trudnej sytuacji życiowej.
 • Wspieranie dzieci z rodzin z problemami lub dysfunkcyjnych w wejściu w dorosłe życie.
 • Organizacja działań mających na celu aktywizację osób starszych, w tym działania kulturalne, pomocowe, wsparcie psychologiczne prowadzone bezpośrednio w domu beneficjenta.

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/20

 1. Ochrony i promocji zdrowia.
 • Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki promocji zdrowia mających na celu utrzymanie i poprawę zdrowia oraz związanej z nim jakości życia dla min. 500 mieszkańców Gminy Mikołów.
 • Prowadzenie działań poprawiających dostęp osobom starszym, niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży do programów profilaktycznych.
 • Prowadzenie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia (m.in. walki z otyłością, aktywnych form spędzania czasu wolnego, zajęć ruchowych, propagowania wiedzy wśród uczniów i uczennic mikołowskich szkół na temat unikania zagrożeń życia lub zdrowia).

Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/24

Zachęcamy do składania ofert wykorzystując Generator eNGO. Oferty można składać od 11.02.2016 r. do 3.03.2016 r. Jeśli wystąpią jakieś trudności w obsłudze generatora, prosimy o kontakt mailowy (ngo@mikolow.eu) bądź telefoniczny (32/32 48 461).

Dodaj komentarz