Bez kategorii

Konsultacje programu współpracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).

Termin konsultacji określa się od dnia 29 września 2017 roku do dnia  13 października 2017 roku.

Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu Programu współpracy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu współpracy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie http://ngo.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. Wydział Spraw Społecznych (p.33) w godzinach pracy urzędu.

Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie określonym w §1 ust.3 w następujący sposób:

  1. pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź
  2.  za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Spraw Społecznych, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2018”.

Załączniki:

Dodaj komentarz