Bez kategorii

Konsultacje społeczne

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 400/373/15 z dnia 14.08.2015 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne) i www.ngo.mikolow.eu

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 8 września 2015 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Spraw Społecznych
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2016”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne w zakładce Konsultacje społeczne.

Dodaj komentarz