AktualnościKonsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Mikołowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 10-14 października 2022 r.

https://bip.mikolow.eu/?a=19237