Konsultacje społeczne

Konsultacje Społecznej

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 899/116/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń.

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 30 kwietnia – 11 maja 2021 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Biuro Organizacji Pozarządowych
Rynek 16, 43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Uchwały są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać u Kierownika Biura Organizacji Pozarządowych, Centrum Aktywności Społecznej ul. Jana Pawła 4 lub pod numerem telefonu 734 424 349.