Bez kategorii

Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
  2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).
  3. Termin konsultacji określa się od dnia 3 kwietnia 2018 roku do dnia  10 kwietnia 2018 roku.
  4. Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu.
  5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. w godzinach pracy urzędu.
  6. Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w następujący sposób: pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Uwagi do uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu”.
  7. Decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów.
  8. Opinie wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

 

Dodaj komentarz